โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’วิษณุ-อาคม’ เป็นกรรมการกฤษฎีกา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’วิษณุ-อาคม’ เป็นกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 136 ราย ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 นั้น เนื่องจาก นายนพนิธิ สุริยะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 ถึงแก่อนิจกรรม และนายอุดม รัฐอมฤต กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 ขอลาออกจากตำแหน่ง

ประกอบกับตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 2 ได้ว่างลง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควร เป็นกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะพิจารณาและมีมติเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 จำนวน 2ราย ดังนี้

1. นายวิษณุ เครืองาม 2. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ราย ดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image