ครม. ไฟเขียว กต.ร่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8

รัดเกล้า

ครม. ไฟเขียว กต.ร่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรก (เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และการประชุมผู้นำครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2559)

นางรัดเกล้ากล่าวว่า สาระสำคัญของเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 3 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ 1.ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ชื่นชมพัฒนาการภายใต้กรอบ MLC และยืนยันหลักการและเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการรักษาพลวัตความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC รวมถึงเห็นพ้องให้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงรูปแบบใหม่ การค้าการลงทุน ศักยภาพในการผลิต ความเชื่อมโยง พลังงาน ทรัพยากรน้ำ การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเร่งส่งเสริมการสอดประสานระหว่างรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาค

2.ร่างแผนดำเนินการ 5 ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ.2023-2027) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกัน ในการกำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินการร่วมกันของกรอบ MLC ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าอย่างรอบด้านในสาขาต่างๆ อาทิ การเมืองและความมั่นคง ความเชื่อมโยง ศักยภาพในการผลิต และอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเงินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การเกษตร สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของกรอบ MLC รวมถึงกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างด้วย

Advertisement

3.ร่างข้อริเริ่มร่วมเรื่องการพัฒนาระเบียงนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการลดความยากจนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณสุข ดิจิทัล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อนวัตกรรมและวิสาหกิจใหม่

นางรัดเกล้ากล่าวว่า ประโยชน์และผลกระทบ การให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ ทั้ง 3 ฉบับจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย และตอบโจทย์การพัฒนาในบริบทความท้าทายปัจจุบันของอนุภูมิภาคฯ อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยร่างเอกสารผลลัพธ์ ทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างเอกสารผลลัพธ์ ทั้ง 3 ฉบับ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image