ตั้ง ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นปธ.คกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตั้ง ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นปธ.คกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  เป็นประธานกรรมการประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และระดับหลังปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ส่วนการศึกษาในด้านการบริหารได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Director Certification Program จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศและในระดับนานาชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัลสำคัญทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยได้รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และได้รับรางวัล ASEANYoung Scientist and Technologist Award ของภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสภา

Advertisement

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๙ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งในส่วนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปีพ.ศ. 2551-2559 และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีพ.ศ. 2559-2563  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในปีพ.ศ. 2563 โดยเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2566

ในด้านการต่างประเทศ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ.2557-2559) และเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการนานาชาติทั้งในระดับอาเชีย เอเปค ประชาคมยุโรป และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) และมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image