ปลัด มท.นำ ผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ ดื่มน้ำพระพุทธมนต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น ‘ข้าราชการที่ดี’

ปลัด มท. นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และดื่มน้ำพระพุทธมนต์เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม ที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Advertisment

โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี โดยได้รับเมตตาจากพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบด้วย พระเทพวชิรโสภณ พระราชจริยาภรณ์ พระทักษิณคณิสสร พระอุดรคณารักษ์ พระสุธีวชิรปฏิภาณ พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท พระครูวิจิตรโฆษา พระครูวินัยธรเพชรกำแพง เขมโก พระครูสมุห์เสนาะ สุทธิจิตฺโต พระมหาสุริยา ปญญาวชิโร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา

Advertisement

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนำผู้ร่วมพิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาพระปริตร จบแล้ว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา และความวัฒนาสถาพรของประเทศ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ ล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริต ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสืบไป และขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ พร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน”

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ใจความตอนหนึ่งว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรของพระองค์อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่ แก้ไขปัญหา ของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป…” แล้วร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยในขณะนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ทำพิธีดื่มน้ำพระพุทธมนต์เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร แล้วลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นอันเสร็จพิธี

Advertisement

ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรโสภณ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดให้มีพิธีดื่มน้ำพระพุทธมนต์เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร อันเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์ รัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และใต้ฐานพุทธอาสน์ซึ่งเป็นฐานบัวพุทธบัลลังก์พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จึงนับว่าเหมาะสมและเป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและมีกุศลเจตนาในการตั้งใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรับใช้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศชาติ ตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงด้วยทศพิธราชธรรม เพื่อความสุขของอาณาประชาราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทย

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image