เปิดคำสั่งนายกฯ แบ่งงาน รองนายกรัฐมนตรี ฉบับใหม่

เปิดคำสั่งนายกฯ มอบหมายอำนาจ รองนายกรัฐมนตรี ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน คณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง มอบหมายให้รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หลังจากที่ มีรัฐมนตรีลาออก ดังนี้

กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3.นายพิชัย ชุณหวชิร
4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
5.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

Advertisement

ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

โดยนายกฯ ได้ มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ดังนี้

Advertisement

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย

กระทรวงกลาโหม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,กระทรวงพาณิชย์ ,กรมประชาสัมพันธ์ ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ , สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงคมนาคม, กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงสาธารณสุข ,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา) ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ การดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

3.นายพิชัย ชุณหวชิร

กระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ , สำนักงบประมาณ (ยกเว้นที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ) , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

5.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

กระทรวงพลังงาน, กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ), กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image