โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษา จำนวน 42 ราย – ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 29 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๒ มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๔๒ ราย ดังนี้

๑. นายสุธี ศิริภานุมาศ
๒. นางสาวนัชชา เวทย์วิไล
๓. นางสาวอรวดี ลีวรวัฒน์ ภูษิตโภยไคย
๔. นางสาวภคินี ก่อคุณากร
๕. นางสาวนิดา แสงโชติช่วงชยั
๖. นายอมรชัย อาสภวิริยะ
๗. นายกฤชพล คมสัตย์ธรรม
๘. นายไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ
๙. นายชัชรินทร์ เจียมพงศ์ไพศาล
๑๐. นายวิชญ์พล มากกิตติ
๑๑. นางสาวบุษกร เจริญเลิศ
๑๒. นายธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล
๑๓. นางสาวจงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร
๑๔. นางสาวบทม์รัตน์ ธํารงเวียงผึ้ง
๑๕. นายไกรพล อรัญรัตน์
๑๖. นางสาวณัฐชยา จังโส
๑๗. นางสาวณัฐกฤตา อุชชิน
๑๘. นายปวรรษ กมลเสรีรัตน์
๑๙. นางสาวพัชรมาศ แพร่กิจธรรมชัย
๒๐. นางสาวจิราพร นาสมใจ
๒๑. นางสาวแก้วตา หฤทัยพันธ์
๒๒. นายพรเลิศ ศักดิ์สงวนมนูญ
๒๓. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกตุชัยมาศ
๒๔. นางสาวหรรษา สุขาภิวัฒน์
๒๕. นางสาวศิริกุล งามพรสุขสวัสดิ์
๒๖. นางสาวดวงสมณฑ์ รอดประชา
๒๗. นายทวี ชูโต

๒๘. นางสาวภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ
๒๙. นางสาวอาณิสรา เชื้อสังข์พันธุ์
๓๐. นายพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์
๓๑. นายชัชพงศ์ สินดํา
๓๒. นายครองชน มนัสวานิช
๓๓. นายพงศกร สุเรนทร์รังสิกุล
๓๔. นายอดิศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
๓๕. นายนารถ เศรษฐพูธ์
๓๖. นายจอมวิชญ์ จันทร์พรหมมา
๓๗. นายอธิราช จารุโสภณ
๓๘. นางสาวธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง
๓๙. นางสาวปัทมาวดี สายแก้ว
๔๐. นายอรรณพ หล่อประดิษฐ์
๔๑. นางสาวกมลชนก กฐินะสมิต
๔๒. นายเอกวัฒณ์ สุริยะวิจิตรวงศ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากนี้ ราชกิจจาฯยังเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตําแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองกลาง จํานวน ๒๙ ราย ดังนี้

๑. นางสาวขจิตสุข วิศิษฎ์วุฒิพงศ์
๒. นายวสรรค์ ทองโคกสี
๓. นายจตุพล ศรีบุรมย์
๔. นางสาววิลาวัณย์ ฆ้องส่งเสียง
๕. นายยงยุทธ อนุกูล
๖. นายวิวรรธน์ เศวตอริยพงษ์
๗. นายธนวิธ โชติรตนั ์
๘. นางพวงมณี อังสถาพร
๙. นายกฤษฎา วณิชชานัย
๑๐. นายชนุดม จรูญภาค
๑๑. นายวิโรจน์ ศิริชัยเจริญ
๑๒. นายมาโนช นามเดช
๑๓. นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์
๑๔. นางจักราวดี มนูญพงศ์
๑๕. นายพงศกร เส็งประเสริฐ
๑๖. นายถาวร เรือนเงิน
๑๗. นางสาวฉัตรชนก จินดาวงศ์
๑๘. นางทิพาพันธุ์ รัตนพิทักษ์
๑๙. นายไกรลาส หนูดาษ
๒๐. นายบพิธ สรสิทธิ์
๒๑. นายสมภพ ศรีเพ็ญ
๒๒. นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน
๒๓. นายชายชาญ ชูวงศ์
๒๔. นายวันชัย ศรีทา
๒๕. นายวิบูลย์ จําปาเงิน
๒๖. นายสุนทร วรรณโชติ

๒๗. นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร
๒๘. นายรัฐกรณ์ ทองงาม
๒๙. นายบัณฑิต หวังวโรดม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้หนุนเอสเอ็มอีเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ BBL คาดตลาดโตปีละ20%
บทความถัดไป‘ฟิลลิป มอร์ริส’ผู้นำเข้ายาสูบในไทย ลุยสร้างสังคมปลอดควัน เปิดเว็บเผยข้อมูลวิจัย เสนอผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง