โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ4ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๒ เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด

๒. นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

๓. นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

๔. นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.ดิจิทัลฯประกาศให้ปชช.งดติดตาม-ติดต่อ บุคคล3ราย ไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา
บทความถัดไปสุเทพ อวยพรให้คนไทยแข็งแรงมีพลัง รับใช้แผ่นดิน ปฎิรูปประเทศด้วยกัน