ประกาศขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

วันนี้ (13 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลายกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลานตามประกาศลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น แต่ปรากฏว่ายังคงมีการ ก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเกรงกลัว อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชนจนไม่อาจดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสุข จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินทั้งของรัฐและของบุคคล ซึ่งจําเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลาสามเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้ตามหาคนดี!เปิดใจพลเมืองดี ฝ่ากองเพลิงช่วย4ชีวิตในรถ (มีคลิป)
บทความถัดไปหนอนบุก!คันคะเยอทั้งโรงเรียน