บทนำ : คาดหวังอะไร?

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง สำรวจ 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลบางตอนดังนี้ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการคลัง ร้อยละ 38.98 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้ ร้อยละ 36.61 ระบุ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ 65.40 ระบุ สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ระบุ ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 44.30 ระบุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ ร้อยละ 32.64 ระบุ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง

ความคาดหวังต่อกระทรวงเกษตรฯ ร้อยละ 65.86 ระบุ ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม ร้อยละ 21.34 ระบุ ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 43.08 ระบุ สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ร้อยละ 33.94 ระบุ พัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 51.09 ระบุ มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น ร้อยละ 31.52 ระบุ แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 64.39 ระบุ มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 48.23 ระบุ มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย ฯลฯ

ในภาพรวม สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ด้านหนึ่งคือ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า และการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และอีกด้านหนึ่ง คือ การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ความคาดหวังทั้ง 2 ประการต้องดำเนินไปควบคู่กัน ไม่ละเลยด้านใดด้านหนึ่ง ประเทศไทยยุติระบบปกติมา 5 ปี โดยอ้างเหตุเพื่อปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประเทศให้พ้นจากความฉ้อฉล บัดนี้กลับสู่ระบบปกติ เป็นหน้าที่ของนักการเมืองต้องแสดงให้เห็นว่ามีทั้งความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศ เพื่อให้การเมืองที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด ตั้งมั่นขึ้นได้

บทความก่อนหน้านี้ความต่างในความเหมือน : ศ.ชยานันต์ ศุกลวณิช
บทความถัดไปนายกฯบ่น อย่าเอาทุกเรื่องมาตีกัน จนทำงานไม่ได้ ปมพปชร.จัดสัมมนารีสอร์ตรุกอุทยาน