เปิดตัวเลข ส.ว.ได้ไปต่อ สู่การเลือกระดับจังหวัด 23,645 ราย จากผู้สมัคร 46,206 ราย

เปิดตัวเลขผู้ผ่านการเลือก ส.ว.อำเภอเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด 23,645 ราย จากผู้สมัครทั้งหมด 46,206 ราย นอกนั้นหลุดจากขั้นตอนตรวจคุณสมบัติ – เพิกถอนชื่อ -ไม่มารายงานตัว และไม่ถูกเลือก

เมื่อวันที่10 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ระดับอำเภอทั่วประเทศ ในวันนี้มียอดจำนวนผู้สมัคร ส.ว.ที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 46,206 ราย เป็นชาย 26,727 ราย เป็นหญิง 19,479 ราย

ทั้งนึ้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ากระบวนการเลือก หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน 45,753 ราย เป็นชาย 26,436 ราย เป็นหญิง 19,317 ราย

และในการเลือกระดับอำเภอ ตามเวลาที่ผู้อำนวยการเลือกให้มาถึงสถานที่เลือกตามเวลากำหนด มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 ราย เป็นชาย 25,459 ราย เป็นหญิง 18,359 ราย

Advertisement

เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ รอบแรก จำนวน 32,190 ราย เป็นชาย 19,754 ราย เป็นหญิง 12,436 ราย และเมื่อผ่านการเลือกรอบที่สอง ซึ่งเป็นการเลือกไขว้ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077 ราย เป็นหญิง 8,568 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จำนวนผู้ได้รับเลือกจากระดับอำเภอ ไประดับจังหวัด แยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 ราย กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1,171 ราย กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 1,975 ราย กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 ราย

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 ราย กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน จำนวน 1,565 ราย กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1,261 ราย

Advertisement

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 ราย กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,057 ราย กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น จำนวน 808 ราย

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 ราย กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 ราย กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 671 ราย
กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 ราย

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 ราย กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 ราย

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,163 ราย กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน 616 ราย กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 ราย และกลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1,275 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 23,645 ราย

โดยวันนี้ สำนักงาน กกต.จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับจังหวัด เมื่อแล้วเสร็จก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านทางเว็บไซต์และ application smart word ในวันถัดไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image