สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขวัญ จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น ความเชื่อมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

วิญญาณในทางศาสนาพุทธ-พราหมณ์ฮินดูจากอินเดีย มีอิทธิพลมา … อ่านเพิ่มเติม สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขวัญ จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น ความเชื่อมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว