สุจิตต์ วงษ์เทศ : ลดการผลิตปริญญาตรี ในบางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนไม่น้อย ถูกชักจูงให้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่สังคมต้องการไม่มาก เพราะรู้ไม่เท่าทัน จึงควรปรับปรุงแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ควรจะเลิกเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แล้วเน้นสอนระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั่วประเทศ”

“ขณะที่มหาวิทยาลัยที่พอจะมีศักยภาพก็ควรลดการผลิตปริญญาตรีลง แล้วเน้นผลิตปริญญาโทและเอกเพิ่มขึ้นเป็นการแบ่งหน้าที่ ไม่ใช่แย่งหน้าที่กันทำเหมือนทุกวันนี้”

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกกับผู้สื่อข่าวหลังหารือร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 หน้า 5)

เรื่องสำคัญคือควรลดหรือเลิกการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีบางคณะวิชา หรือบางสาขาวิชาในบางมหาวิทยาลัย แต่เปิดระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามจำนวนที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง

ระดับปริญญาตรีบางคณะวิชาหรือบางสาขาวิชาในบางมหาวิทยาลัย หนักไปทางเทคนิคเฉพาะสาขาวิชานั้น ซึ่งแคบมากๆ จึงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง ทำให้ผู้จบการศึกษาจำนวนไม่น้อยมีปัญหาในอาชีพการงาน ถ้าเขาได้เรียนในวิชาของคณะหรือสาขาอื่นๆ จะเจริญก้าวหน้ากว่า

ทางวิชาการ ถ้ารับผู้จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่นๆ หลากหลาย เมื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จะมีพลังสร้างสรรค์วิชาการได้กว้างขวางกว่าผู้จบตรีสาขาเดียวกันไปต่อโท-เอกสาขาเดิม

ประสบการณ์

เกือบ 50 ปีมาแล้ว ขณะเรียนปริญญาตรียังไม่จบ แต่รุ่นพี่ๆ ที่จบไปแล้วจำนวนไม่น้อยถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ด้วยเหตุผลว่าวิชาที่เรียนจบไปนั้นไม่เป็นที่รับรู้และรับรองจากสังคม

สถาบันแห่งนี้ครั้งนั้นทั้งอาจารย์และนักศึกษาเก่า-ใหม่ ร่วมกันหาทางออกหลายแนว ในแนวทางหนึ่งซึ่งมีผมร่วมด้วยเสนอให้เลิกการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แล้วเปิดระดับโท-เอก เท่านั้น โดยรับผู้จบตรีจากสาขาวิชาต่างๆ ไม่จำกัด เพื่อเปิดกว้างความคิดไม่รวมศูนย์

แต่แนวทางนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในครั้งนั้น จึงมีการเรียนการสอนระดับตรี-โท-เอก จนทุกวันนี้ และปัญหาที่เคยมีก็ยังมีต่อมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon