สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสัมมนา ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคคลากรไทยสู่สากล (ISO/IEC 17024) รองรับการขยาย ภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือสคช.เปิดงานสัมมนา ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคคลากรไทยสู่สากล จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลากรตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024 )

นายวีระชัย กล่าวย้ำว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มุ่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ Value-Based Economy โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยในด้านต่างๆ พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีปัญญาผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้นสคช.  ได้เดินหน้าพัฒนามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สำคัญ เช่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม บริการสุขภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้ง เยอรมันนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้ระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นว่า กระบวนการประเมินและการรับรองเป็นไปด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม และเป็นระบบ ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยได้สนับสนุนการดำเนินการในด้านต่างๆในปี 2557

ด้านนายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาบุคคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ ให้มีความรู้ และมีคามสามารถ ในการพัฒนาระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 /และการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพเป้าหมาย  ให้มีความพร้อมไว้สำหรับภารกิจในการรัลบรองมาตรฐานสากล ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานรับรองมาตรฐานสมรรถนะของบุคคลได้อย่างถูกต้อง


ที่ผ่านมา สคช.ได้คัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 23 แห่ง ใน 14 สาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพและความพร้อมขององค์กรในทุกด้าน โดยเป็นองค์กรที่ได้รับการพัฒนาระบบ การรับรองสมารรถนะ ของบุคคลตามารตรฐานอาชีพ ในปี 2557 จำนวน5 องค์กร ในปี 2558 จำนวน 10 องค์กร และองค์กรที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาระบบงานในปีงบประมาณ 2559 จำนวน8 องค์กร ได้แก่ 1.สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 2.สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 4 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครบอครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 5สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา 6 บริษัทวินเนอร์ เอสเตท จำกัด ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในสาขาวิชาชีพการบิน)

ทั้งนี้ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สคช. สามารถพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่สอบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนขององค์กร ที่มีหน้าที่รับรองศูนย์ทดสอบภายใต้องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 211 องค์กร รวมทั้งสิ้น 1,451 คน ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค