รร.บ้านสำราญขอนแก่น จับมือชาวบ้าน ครู นร.เกี่ยวข้าวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสำราญ ขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้าน คณะครู นักเรียนทำบุญเลี้ยงพระ เกี่ยวข้าวเทิดทูนองค์ราชันสร้างฝันเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม ที่ บริเวณ แปลงนา โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด นายทหารราชองครักษ์พิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนองค์ราชัน สร้างฝันเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมี พระเทพพุทธิมุนี (หลวงปู่สันติ์ ชุติน.ธโร)เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.พงศกร อรรณนพพร อดีต รมช. ศึกษาธิการ นางดวงแข อรรณนพพร อดีตส.ส.พท.นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.พท.เขต 10 ดร.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.พท.เขต 8 ดร.สนอง สุดสะอาดผอ. สพป. ขอนแก่นเขต 3 พ.อ. ณัฐฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่นเขต 3 นายจิรภัทร วรสิงห์ นายกเทศมนตรี ตำบล หนองสองห้อง นายธรณ์เทพ จุงเทพ นายก อบตหนองสองห้อง นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.รร.บ้านสำราญ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน

ดร.พงศกร อรรณนพพร อดีต รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่พสกนิกรชาวไทย เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ การกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 วิสัยทัศน์คือครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภาพ และนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพครู บุคลากร คุณภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น ทาง โรงเรียนบ้านสำราญจึงได้จัดทำโครงการเทิดทูนองค์ราชัน สร้างฝันเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมยังได้ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี ใฝ่ดีมีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ พร้อมยังได้ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี ใฝ่ดีมีคุณธรรม เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทย และเป็นอนุสสติแก่เยาวชนและปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้าน พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด นายทหารราชองครักษ์พิเศษ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสำราญได้จัดทำแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตการเกษตรตามโครงการเทิดทูนองค์ราชันสร้างฝันเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรนักเรียนและชุมชนบ้านสำราญเป็นโครงการที่ดีโดยการนำสถาบันหลักของประเทศไทยซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของ คนไทยให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เลขารมว.ยุติธรรม ยัน ‘สมศักดิ์’ ไม่เคยขอให้ยุติการชุมนุม แค่ถามไถ่เพื่อหาทางออก
บทความถัดไปสาหัส! ติดโควิดสะสมทั่วโลก 46 ล้านแล้ว