เปิดคำสั่งภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน โควิด-19

เปิดคำสั่งภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามใน คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 413/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

โดยคำสั่งฉบับนี้ระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 101/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 275/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามระดับความรุนแรงในการ แพร่ระบาด เพื่อประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดยจังหวัดภูเก็ตได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบกับสถานการณ์ทิศทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต มีมติร่วมกันในการฟื้นฟู และขับเคลื่อนเศษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.๒๕๖4 จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 101/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 275/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยผ่อนคลายมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ท่าเรือ)

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 7 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นนทบุรี นครปฐม ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการ เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

3) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ติดตามตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกำหนด

4) เจ้าหน้าที่ตามข้อ 3) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสมหรือมาตรการกักกันตัวเอง (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนด

5) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 21 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตาก นครนายก ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

3) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสมหรือมาตรการกักกันตัวเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

4) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 101/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 275/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ต่อไปจนครบกำหนด

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และ พังงา ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

3) ให้ติดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน

4) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 38 จังหวัด ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

3) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ได้เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตในวันเดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการ เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

3) โรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก

(2) บันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้

(3) ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

(4) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพัก ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T) ได้แก่
/D – Distancing…
– 3 –

D – Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ
H – Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ
T – Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
T – Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 7 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเหตุธุระจำเป็น ประชุมสัมมนา ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใดเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) แสดงเอกสารรับรองเหตุธุระจำเป็นจากหน่วยงานต้นสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจ หรือสถานประกอบการ หรือแสดงหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นต้องเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ต่อศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ณ เทศบาล, อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

3) ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย

4) กรณีที่ออกไปทำกิจธุระจำเป็น ประชุมสัมมนา ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใดเป็นการชั่วคราว ให้จัดทำบันทึกการเดินทาง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เวลา สถานที่ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ณ เทศบาล, อบต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

กรณีมาแบบไป – กลับ ทั้งมาติดต่อราชการหรือมาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต และได้รับการคัดกรอง วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วย

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ร.ฟ.ท.ปรับให้บริการขบวนรถเชิงสังคมชั่วคราว หวังคุมโควิดระลอกใหม่ เริ่ม 26 ม.ค.นี้
บทความถัดไป‘บิ๊กเสือ’ สางบัญชีเก่า3ปี ส่งแม่นปืนไทยลุยศึกโลก ยันคว้าตั๋วโอลิมปิกเพิ่ม