หนองบัวลำภู ประกาศ ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์ ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์ ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากที่ได้มีการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และได้มีคำสั่งที่ ที่ 7 /2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ 9) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาใด้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้คิดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การป้องกัน ควบคุมและยับยั้ง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเงิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระรัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ เป็นคำสั่งที่ 9 ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้ ประชาชนต้องปฏิบัติดังนี้

1.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู สวมหน้ากากอนามัย(แมสก์)หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก เมื่อไปในสถานที่ที่มีบุคคลอื่น หรือสถาน ชุมนุมขน โดยเฉพาะศาสนสถาน ตลาด ตลาดนัด ตลาดเทศบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการของบุคคล

2.ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

3.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (ศปก.อ.) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุมและกำกับ ดูแลให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน โรงงาน โรงเรียน ดลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน และดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด (O-M-H-T-T-A) โดยเคร่งครัด

4.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรณีมีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

และ 5.ให้หน่วยงาน ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันหารือกำหนดมาตรการป้องกันโรค จากการจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี และต้องดำเนินการ ตามมาตรการที่ทางรายการกำหนดโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A)

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชซาชน และประโยชน์สาธารณะหากปล่อยให้เนิ่นข้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในระลอกเดือน เมษายน 2564 ในขณะนี้ มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ 23 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 17 ราย และรักษาหายแล้ว 6 ราย ซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่สีส้มอยู่ในการควบคุมโรค

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้7 ปี บิลลี่สูญหาย ชนพื้นเมือง สิทธิพื้นฐาน และ ‘บ้าน’ ที่ยังกลับไม่ถึง
บทความถัดไปผู้ว่าพัทลุง บังคับสวมหน้ากากฝ่าฝืนจับปรับ 2 หมื่น หลังป่วยโควิดพุ่งต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้เพิ่มอีก 19 ราย