โคราช ออกกฎเหล็กคุมเข้มจัดงานศพ ป้องโควิดกระจาย

โคราช ออกกฎเหล็กคุมเข้มจัดงานศพ ป้องโควิดกระจาย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงพบผู้ติดเชื้อในลักษณะของกลุ่มก้อน (Cluster) จากการร่วมกิจกรรมงานศพอยู่บ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรออกคำแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมงานศพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 10 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 จึงให้ประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมงานศพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการป้องกันโรคในการจัดงานศพนี้ ผู้จัดงานอย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 1.1 ผู้จัดงานศพต้องแจ้งการจัดงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ตำบล หรือเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานที่จัดงานโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคต่อผู้จัดงาน 1.2 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับแจ้งจากผู้จัดงานศพมีหน้าที่ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจพื้นที่การตั้งศพ จุดเข้า-ออก ของผู้ร่วมงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทันที 1.3 สถานที่จัดงาน ทั้งกรณีจัดงานศพที่วัดหรือที่บ้าน ผู้จัดงานต้องกำหนดจุดเข้า-ออกของงาน โดยต้องมีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน และสงวนสิทธิไม่ให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมงาน 1.3.1 บุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 1.3.2 บุคคลที่มีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก

1.3.3 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีความเสี่ยง เช่น สถานที่เคยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, เคยสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19

1.4 กรณีมีผู้เข้าร่วมงานศพที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้จัดงานต้องจัดให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวรายงานตัวเพื่อรับการคัดกรองโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

1.5 ผู้จัดงานต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่จัดงานตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยใช้สมุดบันทึกทำการบันทึก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตามความเป็นจริง หรืออาจใช้แอฟพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

1.6 ผู้จัดงานต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเข้า-ออกของงาน ตลอดจนจุดต่างๆ รอบบริเวณงานอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้เข้าร่วมงานต้องใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ

1.7 ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

1.8 การจัดสถานที่ผู้จัดงานต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมมาปนกิจศพ ดังนี้ 1.8.1 หากพื้นที่จัดงานเป็นวัด ให้จัดพื้นที่เป็นโซน โซนละไม่เกิน 25 คน แต่ละโซนต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร และบุคคลที่อยู่ในแต่ละโซนต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร 1.8.2 หากพื้นที่จัดงานเป็นบ้าน ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

1.9 กรณีมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ผ่านการคัดกรองโรคจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว ผู้จัดงานต้องจัดที่นั่ง หรือการร่วมทำพิธีต่างๆ ให้แยกจากผู้อยู่ในพื้นที่

1.10 การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มในงาน ให้บริการอาหารชนิดแยกเป็นรายบุคคล (Box Set) โดยจัดพื้นที่บริการอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานมาหยิบเอง และไม่ให้รับประทานรวมกลุ่มกัน

1.11 งดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

1.12 กรณีมีการประกอบอาหารในงาน ผู้จัดงานต้องให้ผู้ประกอบอาหารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือขณะปรุงอาหาร ทั้งนี้ ผู้จัดงาน ผู้ประกอบอาหาร ให้งดรับประทานอาหารร่วมกัน

1.13 การจัดอาสนะสงฆ์ การแห่ศพเวียนเมรุ การทอดผ้าบังสุกุล รวมทั้งการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ผู้จัดงานต้องควบคุม กำกับ ให้ผู้ร่วมงานเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

1.14 กรณีมีการแจกของที่ระลึก ให้งดการใช้บุคคลแจกของที่ระลึก โดยให้ผู้เข้าร่วมงานหยิบของที่ระลึกเอง

1.15 ผู้จัดงานต้องงดการแสดงดนตรี มหรสพ การรวมกลุ่มทำกิจกรรม การพนัน ทุกชนิดเว้นแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา

1.16 ในแต่ละคืนที่มีการสวดพระอภิธรรม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ไปตรวจและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคทุกคืน จนกว่างานจะสิ้นสุด

1.17 ภายหลังการจัดงานศพแล้ว หากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ร่วมงานดังกล่าว ผู้ร่วมงานต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ทำการสอบสวนโรค

ข้อ 2 ให้ผู้นำชุมชน ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ทำการออกสังเกตการณ์ในภาคกลางคืน เพื่อทำการตรวจสอบ กำกับให้ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน หากพบว่าผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้วให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ อย่าให้เกิดการลักลอบเล่นการพนัน หรือการรวมตัวกันทำกิจกรรมอันไม่สมควรเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด

ข้อ 3 ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 เข้าตรวจสอบ สั่งการใดๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามคำแนะนำนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 โดยเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯสั่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อีก 1 จุด หลังผู้ปกครองหวั่นฉีดที่ห้างไม่ปลอดภัย
บทความถัดไป#เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดเทรนด์ทวิต หลังร้านค้าเจอหมายเรียกคืนเงิน ยอดสูงสุด 17 ล้าน