โควิดวันนี้ 171ราย! นายกเทศมนตรีปราจีนฯ สั่ง 6 ร.ร.เทศบาลเรียนออนไลน์ต่ออีกเทอม

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 171 ราย สะสมรวม 21,798 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายที่ 166 ของจังหวัดปราจีนบุรี

ขณะที่ นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องกำหนดวันเปิดและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทั้ง 6 แห่ง นักเรียนกว่า 3,000 คน ครูกว่า 309 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และจังหวัดปราจีนบุรีได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบศ.กำหนด) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4232/2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2564 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 7 จึงกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบ On Air / Online / On Demand / On Hand และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนครบถ้วน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้สถานศึกษาพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ครบ 100 วันเรียน ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon