ผช.รมว.กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูต พร้อมมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20 ทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และ น.ส.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัด, นายเจษฎา ณ พัทลุง ผอ.ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนโครงการยุวทูตความดี ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ได้แก่ ด.ญ.นันท์นิชา ตะกรุดทอง ตัวแทนเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2561 และ ด.ช.ธนกฤต โพธิ์นิ่มไทย ตัวแทนไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ.2563 ได้กล่าวรายงานถึงผลการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิทำให้มีประสบการณ์ที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นคนดีของสังคม ทั้งในด้านคุณธรรมและด้านสติปัญญา เป็นต้น

จากนั้นนายวิชาวัฒน์ ได้ให้โอวาทพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนๆละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20 คนจาก 6โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนจะมอบเงินสนับสนุน 15,000 บาท, ชุดหนังสือยุวทูตความดี, และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

นายวิชาวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ ริเริ่ม “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา เพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มาจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 22 ปี แล้ว

Advertisement

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวทูตความดีมาโดยตลอด และเป็นโรงเรียนหลักเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียง ในปี 2561 และได้เข้าค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเข้าร่วมค่ายทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อมาในปี 2562 ได้เข้าร่วมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และ การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อนๆ นานาชาติในประเทศที่ไปเยือนได้อย่างน่าภาคภูมิ

ต่อมานักเรียน และครูของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้รับคัดเลือกจากค่ายอบรมดังกล่าว เพื่อไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ต่างประเทศ ในปี 2561 ได้ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปี 2563 ไป ที่ ประเทศสิงคโปร์ และหวังว่านักเรียนทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รู้รักสามัคคี รู้จักคิด และปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง เสมอ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเยาวชนไทยที่จะนำพาสังคมไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image