เจเอ็มซีลำตะคองถกเครียด! น้ำดิบในอ่างเก็บน้อย สั่งปรับระบบสูบลำแซะแทน

วันที่ 10 พฤศจิกายน  เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา นายมรุธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายอุทัย  เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ชป.8 และนายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 80 แห่ง ร่วมรับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ล่าสุดมีปริมาณรวม 116.55 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 37% ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร เพื่อขอมติพิจารณาแผนการบริหาร จัดการน้ำในปี ’60 ให้ประชาชนกว่า 4 แสนคน มีน้ำอุปโภค บริโภคได้พอเพียง

นายสุทธิโรจน์เปิดเผยว่า เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างลำตะคอง มีน้อยกว่าทุกปี มติ JMC ลุ่มน้ำลำตะคอง จึงให้ระบายน้ำออกจากอ่างฯ ไม่เกิน 5 ลบ.เมตรต่อวินาที เพื่อใช้อุปโภค บริโภคและรักษาระบบนิเวศ โดยให้การประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ปรับระบบการผลิตน้ำประปา โดยลดการสูบน้ำดิบจากอ่างลำตะคอง เดิมวันละ 8 หมื่น ลบ.เมตร คงเหลือไม่เกิน 4 หมื่น ลบ.เมตร โดยให้สูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี วันละ 8 หมื่น ลบ.เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว และส่งน้ำให้การประปาท้องถิ่นที่สูบน้ำท้ายอ่า ฯ รวม 77 แห่ง วันละ 137,690 ลบ.เมตร พร้อมให้การประปาทุกแห่งเร่งสูบน้ำดิบเข้าไปเก็บกักทุกวันและให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำดิบและให้งดส่งน้ำทำนาปรัง ให้สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ท้ายอ่างฯ รวม154,195 ไร่ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม โครงการฯไม่สามารถสนับสนุนน้ำช่วยเพาะปลูกได้ตามที่ร้องขอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon