พัชรวาทลงพื้นที่สมุทรสงครามติดตามโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน

พัชรวาทลงพื้นที่สมุทรสงครามติดตามโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค บรรเทาภัยแล้งภายในจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, น.ส.กาญจน์สุดา ปานาสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม, พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานแผนการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน ซึ่งพลเอกพัชรวาทได้กล่าวทักทายผู้ให้การต้อนรับพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ได้สักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม และนมัสการพระราชสมุทรวริโสภณ เจ้าอาวาส วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อีกด้วย

Advertisement

สำหรับโครงการแก้มลิงทุ่งหิน มีเนื้อที่กว่า 2,623 ไร่ มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำทะเลหนุนสูง เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่ประมง และที่อยู่อาศัยของประชาชนบ่อยครั้ง อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำจืดขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จึงเป็นโครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนในจังหวัดได้ ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยถูกราษฎรและนายทุนบุกรุก จำนวน 52 ครอบครัว ต่อมาทางจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า ควรที่จะนำมาทำเป็นแก้มลิงขยายผลตามโครงการพระราชดำริ จึงได้มอบหมายให้นายอำเภออัมพวา และโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เข้าไปทำความเข้าใจกับราษฎรผู้บุกรุก และผลักดันผู้บุกรุกออกไปจากพื้นที่ทั้งหมด

และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และมีข้อสั่งการให้โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำรวจและออกแบบโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดช่วงหน้าแล้ง โดยกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การทำการเกษตร รวมทั้งการแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย ซึ่งในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่

1.การเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน โดยโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้ดำเนินงานขุดลอกดิน และงานปรับปรุงอาคารชลประทานกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน 4 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 260 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกดินเพิ่มเติม รวมทั้งก่อสร้างอาคารระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เนื่องจากเครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการมีไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ หากมีการส่งเครื่องจักรกลเข้ามาดำเนินการให้ครบตามแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ.2567 และได้จัดทำคำขอใหม่ในปี พ.ศ.2568 สำหรับการดำเนินการในบ่อที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ 539 ไร่ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะสามารถเก็บกักน้ำเพิ่มได้ 0.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และการสร้างพื้นที่รองรับน้ำจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ได้ประมาณ 4,000 ไร่

2.การปรับปรุงถนนเข้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ซึ่งการเดินทางเข้าสู่โครงการฯ สามารถเดินทาง ได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเดินทางจากถนนพระรามที่ 2 ในพื้นที่ จ.สมุทรสงครามแล้วเข้าสู่แยกทางหลวงชนบท สาย สส.2021 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนโดยทางเข้าโครงการฯ จะแยกจากเส้นทางดังกล่าว บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร สภาพเส้นทางมีความพร้อม เหลือเพียง ระยะทาง 1.77 กิโลเมตรที่เป็นถนนลูกรัง โดยขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.2567 ไปที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวนเงิน 27 ล้านบาทแล้ว, เส้นทางที่ 2 เดินทางจากถนนเพชรเกษมในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ปัจจุบัน ถนนในช่วงจากทางยกระดับข้ามทางรถไฟถึงโครงการฯระยะทาง 2.4 กิโลเมตร สภาพเส้นทางยังต้องปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน

3.การศึกษาออกแบบภูมิทัศน์โครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ โดยมีแนวคิดการพัฒนาเป็น “ศูนย์รวมกีฬาทางน้ำ และแหล่งศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เมื่อการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดแผนแม่บท โครงการพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่แก้มลิงทุ่งหินไว้ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางจักรยาน ทางจักรยานชมธรรมชาติ จุดพักผ่อนหย่อนใจ และจุดพักศาลา, ระยะที่ 2 จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดให้บริการประชาชน ประมาณ 2 จุด พื้นที่รวม 30 ไร่ และ ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร, ระยะที่ 3 โครงการเสนอแนะในอนาคต เป็นการพัฒนาบริเวณพื้นที่เกาะกลาง โดยจัดทำศูนย์เรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศแก้มลิงทุ่งหินและส่วนเรียนรู้วิถีชีวิตยี่สาร รวมถึงศูนย์กีฬาบริการชุมชนและพื้นที่นันทนาการ และศูนย์กีฬาทางน้ำและส่วนบริหารโครงการ

ปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อนุญาต ให้จังหวัดสมุทรสงครามทำประโยชน์ เมื่อปี 2561 เพื่อดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี มีผลถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2591 และให้ตั้งงบประมาณเป็นค่าปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณี การดำเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ.2556 และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมชลประทานจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดูแลบริหารจัดการโครงการแก้มลิงทุ่งหินต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image