เกษมบัณฑิตเผยผลสำรวจผู้สูงวัยเลือกกิจกรรม ’เดิน’ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ผลสำรวจจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยว่าผู้สูงอายุไทย ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเดิน กับการกายบริหารเป็นหลัก

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 13 เมษายน เพื่อเป็นการศึกษาสุขภาวะตลอดจนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับมิติทางสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกาย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำรวจความคิดเห็นผู้สูงอายุ เรื่อง “ผู้สูงอายุกับมิติทางสุขภาพ”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างของเครือข่ายผู้สูงอายุทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563จำนวน 1,024 คน แบ่งเป็นเพศชาย 526 คน คิดเป็นร้อยละ 51.37 เพศหญิง 498 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63 ซึ่งผลการสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวกับมิติของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า การให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.05 ให้ความสำคัญระดับมาก รองลงมาร้อยละ 29.44 ให้ความสำคัญระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.63 ให้ความสำคัญระดับปานกลาง ร้อยละ 8.11 ให้ความสำคัญระดับน้อย ร้อยละ 4.77 ให้ความสำคัญระดับน้อยที่สุด

กิจกรรมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.90 การเดิน รองลงมาร้อยละ 25.41 กายบริหาร ร้อยละ16.09 ปั่นจักรยาน ร้อยละ14.27 ว่ายน้ำ ร้อยละ10.77 วิ่งจ๊อกกิ้ง และอื่นๆร้อยละ 1.56

พฤติกรรมการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.18 เป็นครั้งคราว รองลงมาร้อยละ 35.99 สม่ำเสมอ และร้อยละ 17.83 แล้วแต่ความสะดวก / สถานที่ในการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ ร้อยละ34.01 ที่บ้านรองลงมา 27.05 สวนสาธารณะ ร้อยละ 22.66 สถานศึกษาใกล้บ้าน ร้อยละ10.58 สนามกีฬา ร้อยละ3.05 ศูนย์บริการสุขภาพ (ฟิตเนส) และอื่นๆ ร้อยละ2.65

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon