สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาฯ จัดการประชุมวิชาการเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมงาน

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาฯ จัดการประชุมวิชาการเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมงาน

 

 

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) เปิดเผยว่า สพสท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางโปรแกรม ZOOM) โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญดังนี้ 1 ดร.จรวยพร ธรณินทร์ บรรยายเรื่อง ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ, 2 ดร.พีร วงศ์อุปราช บรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสมอง, 3 อ.สง่า ดามาพงษ์ บรรยาย เรื่อง ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy), 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ บรรยาย เรื่อง ความฉลาดรู้ทางกาย, 5 รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ บรรยาย เรื่อง ความฉลาดรู้ทางนันทนาการ, 6 ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ บรรยาย เรื่อง “Olympic Games and Olympic Spirit”, 7 รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี บรรยาย เรื่อง ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล การเรียน การสอน สุขศึกษา พลศึกษา ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ศรีสุวพันธุ์ กับ นายปรเมษฐ์ เรือนมา), จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ.จรรยา สมิงวรรณ และ อ.ฐาปนา ถาวร), จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.พรพิมล นามวงศา), จากโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (อ.โสภณ ศรีจั่นเพชร)

พร้อมกันนี้จะมีการเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมจะได้รับใบเกียรติบัตรทุกท่านผ่านทาง E-Mail โดย ค่าสมัครการประชุม สมาชิก สพสท. ราคา 300 บาท ประชาชนทั่วไป ราคา 500 บาท นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ราคา 100 บาท และนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ราคา 300 บาท โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณเฉลิมศรี โทร.08-1305-5039 หรือดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ที่ www.tahper.or.th

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon