กกท. ลุยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ‘สร้างคุณธรรม-ความโปร่งใส’ ขยายสู่ทั่วประเทศ

กกท. ลุยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ‘สร้างคุณธรรม-ความโปร่งใส’ ขยายสู่ทั่วประเทศ

กกท. เดินหน้าสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรฯ เล็งขยายไปสู่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

 

 

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางให้กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อถ่ายทอดเน้นย้ำให้ผู้บริหารในหน่วยงานนำมาตรการป้องกันการทุจริต หรือนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงจริยธรรมที่ดี เกิดความตระหนักรู้ และเกรงกลัวในการกระทำทุจริต สนองตอบต่อตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Advertisement

ดร.ก้องศักด กล่าวต่อไปว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จึงมีนโยบายดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2562 กกท. ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นอันดับที่ 2  ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน โดยได้รับคะแนน 97.62 คะแนน หรือระดับ AA ซึ่งอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,299 หน่วยงาน นับเป็นอันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ กกท. ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ.2564  กกท. ยังได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลการประเมินในระดับ AA ด้วยคะแนน 98.69 คะแนน เป็นอันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกด้วย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา กกท. รณรงค์เรื่องการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กรมาอย่างตลอด ในปี 2565 กกท. เพิ่งจะคัดเลือกคำขวัญการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กกท. เสร็จสิ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร และประชาชนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด 112 คำขวัญ และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ฯลฯ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศเป็นของ นางสาวพิจิรัตน์  รักษธรรม โดยใช้คำขวัญว่า “องค์กรก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล กกท. โปร่งใส่ ห่างไกลคอร์รัปชัน” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวเจนจิรา  ทองเงิน คำขวัญ “กกท. สร้างธรรมเนียมโปร่งใส สร้างคนในไม่ทุจริต” ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวศรัญญา  บันเล็งลอย คำขวัญ “พบการโกงต้องเปิดโปงอย่าปกปิด พบคนผิดอย่าปกปิดต้องเปิดโปง” ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ขณะเดียวกัน กกท. ยังได้ดำเนินการจัดการสัมมนา อบรมให้ความรู้ เตือนสติพนักงานของ กกท. ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐให้ทำงานอย่างโปร่งใส่ ไม่มีข้อครหา โปร่งใส่ ไม่คอร์รัปชันต่อองค์กร และวงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดพิธีปฎิญานตนต่อต้านการทุจริต (Stop Corruption) ซึ่งในอนาคตจะขยายการให้ความรู้เรื่องดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image