หน้าแรก แท็ก ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

แท็ก: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : ลดใช้ถุงพลาสติก ไฟป่า และการมาของโควิด-19 กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : ลดใช้ถุงพลาสติก ไฟป่า และการมาของโควิด-19 กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : ลดใช้ถุงพลาสติก ไฟป่า และการมาของโควิด-19 กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า แต่ละปีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน...
ตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...

กิจกรรมเป็นกิจวัตร : กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยที่โยงใยกับชุมชนและสังคม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การส่งเสริมให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมเป็นภารกิจที่ท้าทาย ตั้งแต่นิยามความหมายของคุณธรรม กิจกรรมหรือการกระทำอะไรที่เรียกว่ามีคุณธรรม ...

งานกระบวนการกับการสร้างความรู้ : มองผ่านเส้นทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นประเด็นงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากงานส่งเสริมคุณธรรมเป็นงานที...

มาตรฐานด้านคุณธรรม เครื่องมือเสริมพลังองค์กร : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

โจทย์ท้าทายหนึ่งของการทำงานเชิงพัฒนาในประเด็นที่มีความเป็นนามธรรม คือการวัดผลความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในกรณีของการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรร...

จิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 การรวมตัวกันในนาม “อาเซียน” ได้ดำเนินมาถึงปีที่ 52 โดยแนวคิดเรื่องอาเซียนส่วนมากเป็นการเชื่อมโยงระดับมหภาพในรูปแบบของนโยบายความร...

ปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย : มองเห็น เข้าใจ และขับเคลื่อนสังคมด้วยพลังความดี : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

ในแต่ละวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และด้วยบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ทำให้ข่าวสารข้อมูลถูกส่งต่อและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว...

จิตวิวัฒน์ : วินัยกับครอบครัวไทย : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นจุดเริ่มของการพัฒนามนุษย์ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสังคม ถ้าครอบครัวมีกระบวนการเลี้ยงดู...

งาน ครอบครัว สังคม ไปด้วยกัน : สมดุลชีวิตฉบับแรงงานไทย : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

งานมีความหมายอย่างไรกับชีวิต ? จากรายงาน “การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย” ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยความมั่นคงของมนุ...

จิตวิวัฒน์ : ‘ติดดิน กินได้ ยืดหยุ่น’ การกำหนดกติกาการอยู่ร่วมด้วยธรรมนูญชุมชน : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึง “ชุมชน” คนส่วนมากเข้าใจถึงนิยามความหมายที่หลากหลายและพลวัตของสิ่งที่เรียกว่า “ชุมชน” และภายใต้ความเป็น “ชุมชน” ที่สร้างขึ้น ไม่ว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน