หน้าแรก แท็ก สมหมาย จันทร์เรือง

แท็ก: สมหมาย จันทร์เรือง

คำขวัญวันเด็ก ภาพสะท้อนของรัฐบาล : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

คำขวัญวันเด็ก ภาพสะท้อนของรัฐบาล : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

คำขวัญวันเด็ก ภาพสะท้อนของรัฐบาล : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง เด็กมีความหมายได้หลากหลาย กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญ...

ประเพณีขึ้นปีใหม่ ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

การนับวันเดือนปีมีความสำคัญต่อการกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง การขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีที่ทุกชาติทุกศาสนาถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาช้านา...
พระบิดากฎหมายไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

พระบิดากฎหมายไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

พระบิดากฎหมายไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง พระบิดาหรือองค์บิดากฎหมายไทยเป็นสมัญญานามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุ...

ทุเรียนเมืองนนท์ถึง ทุเรียนภูเขาไฟ : โดย สมหมาย จันทร์เรือง

ทุเรียนไทย ได้รับความนิยม มีราคาสูง ทำรายได้มาก และเป็นผลไม้เด่นที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ย่อมเป็นเหตุผลเพียงพอที่ทุเรียนจะได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่ง...

คิดถึง‘สภาพัฒนาการเมือง’ : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

เมื่อสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ถูกยกเลิกไป ทำให้สำนักงานและบุคลากรจำนวนมากยังไม่ได้มีกา...

นักกฎหมายนิติบัญญัติž

นักกฎหมายนิติบัญญัติ คือ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในทางนิติบัญญัติ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบั...

นักกฎหมายไทย 4.0 : โดย ผศ.สมหมาย จันทร์เรือง

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นับแต่การคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำเป็นผลให้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญในทวีปยุโรป และขยายมาสู่ภูม...

วันชาติไทย : โดย สมหมาย จันทร์เรือง

ชาติ คือ การรวมกลุ่มคนที่มีความรู้สึกประสานเป็นปึกแผ่นและความจงรักภักดีร่วมกัน โดยมีลักษณะบางประการที่เหมือนกัน อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติความเ...

ศักราชกับการขึ้นปีใหม่ของไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ศักราช หมายถึง ระยะเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปีๆ ไป ก่อนที่ประเทศไทยจ...

กฎมนเทียรบาล โดย สมหมาย จันทร์เรือง

นับแต่ชาติไทยสถาปนาขึ้นในสุวรรณภูมินั้น สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดในการบริหารประเทศ แม้ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิป...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน