หน้าแรก แท็ก อุเบกขา‘สติมา ปัญญาเกิด’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

แท็ก: อุเบกขา‘สติมา ปัญญาเกิด’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

อุเบกขา‘สติมา ปัญญาเกิด’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

หยุดพักยาวช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสฟังเทปของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ซึ่งท่านได้แสดงธรรมกถา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน