หน้าแรก แท็ก เฉลิมพล พลมุข

แท็ก: เฉลิมพล พลมุข

การศึกษาไทยในวันนี้...

การศึกษาไทยในวันนี้…

การศึกษาไทยในวันนี้... คุณภาพชีวิตที่ดีหนึ่งของคน หรือประชากรในชาติบ้านเมือง สิ่งหนึ่งก็คือระบบการศึกษา การเรียน รู้ ที่อาจจักเริ่มตั้งแต่การศึกษา...

เอดส์ 2021…

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ค้นพบด้วยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ก่อกำเนิดในโลกของเรามาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในวันเวลาดังกล่าวของโรคเอดส์ได...
วัคซีนโควิด-19 ความเหลื่อมล้ำในข้อเท็จจริง

วัคซีนโควิด-19 ความเหลื่อมล้ำในข้อเท็จจริง

วัคซีนโควิด-19 ความเหลื่อมล้ำในข้อเท็จจริง ธรรมชาติหนึ่งในโลกของเรานี้ก็คือ สิ่งใดที่หายาก มีผู้ใช้เสพบริโภคหรือต้องการในจำนวนคนที่มาก ราคาและสินค...

ถอดบทเรียนเอดส์ : สู่โควิด-19 โดย เฉลิมพล พลมุข

มนุษย์หรือคน สัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกนี้การเกิดขึ้น ชราแก่เสื่อม อุบัติเหตุเจ็บไข้ไม่สบายป่วยด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง แล้วถึงแก่ความตายไปเป็นปกติสามั...
ผู้นำกับการนินทา

ผู้นำกับการนินทา

ผู้นำกับการนินทา การมีชีวิตของมนุษย์หรือคนในโลกนี้ ระบบการสื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อกระทำหน้าที่ภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีทั้งการใ...
กัญชาลิซึ่ม...ความเป็นสิ่งมีชีวิตในมนุษย์หรือคน สัตว์ประเภทต่างๆ

กัญชาลิซึ่ม…

กัญชาลิซึ่ม... ความเป็นสิ่งมีชีวิตในมนุษย์หรือคน สัตว์ประเภทต่างๆ เมื่อถึงคราวเจ็บป่วย หรือไม่สบายด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง การหาหนทางเยียวยาทั้งของตน...

จริยธรรมในรัฐสภา… โดย เฉลิมพล พลมุข

ความเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยคณะรัฐมนตรีในประเทศนั้นๆ ย่อมต้องส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศในบริบทต่างๆ ที่ยากต่อการหลีกเลี...
ราชภัฏควรบูลลี่หรือไม่...คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติบ้านเมืองนั้นๆ

ราชภัฏควรบูลลี่หรือไม่…

ราชภัฏควรบูลลี่หรือไม่... คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติบ้านเมืองนั้นๆ ระบบการศึกษาเป็นหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญยิ่งของรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภา...
ศาสนากับรัฐประหาร...ความเป็นมนุษย์หรือคนที่มีชีวิตลมหายใจอยู่ในโลกนี้

ศาสนากับรัฐประหาร…

ศาสนากับรัฐประหาร... ความเป็นมนุษย์หรือคนที่มีชีวิตลมหายใจอยู่ในโลกนี้เมื่อเกิดลืมตาดูโลกแล้ว ย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวต่างๆ ที่ยากต่...

โฮมสคูล : การศึกษาทางเลือก… โดย เฉลิมพล พลมุข

ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาไปสู่ความเป็นอารยประเทศ หรือที่เรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ดัชนีชี้วัดหนึ่งก็คือคุณภาพของประชากรในชาติบ้านเมืองนั้นๆ ที่มา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน