หน้าแรก แท็ก เมรดี อินอ่อน

แท็ก: เมรดี อินอ่อน

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562 1 มีข้อวิจารณ์ว่าบทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติยังมีค่อนข้างน้อยและข้อคิดเห็น...
ภาษีที่หายไปของ กทม.ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง พ.ศ.2563 จะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยว่าได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างมา...

ภาษีที่หายไป ใครว่าไม่น่าห่วง?

ปี 2563 เป็นปีพิเศษที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมากที่สุด ทำให้คนไม่มีงานทำนับล้านคน ธุรกิจหลายประเภทต้องหยุดประกอบกิจการตามนโยบายรัฐบา...
ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด 1 เด็กไทยทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ในปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการทดสอบเกือบสองล้านคน มาก...

เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการเกษตรสูง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ภคพร วัฒนดำรงค์ เมรดี อินอ่อน

เป็นที่ทราบดีว่าการผลิตสาขาเกษตรลดความสำคัญลงไปมากใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 8 ในภาพรวม (ณ ปี 2561)...
เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการบริการ

เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการบริการ

1 77 จังหวัดของประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควรในเชิงโครงสร้างการผลิต บางจังหวัดอิงฐานการเกษตร ขณะที่จังหวัดอื่นอิงฐานอุตสาหกรรมหรือฐานการบริการ ใน...

ผลทดสอบทางการศึกษา และความเหลื่อมล้ำมิติพื้นที่ โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ภูนท สลัดทุกข์, เมรดี อินอ่อน

ในแต่ละปีมีเด็กนักเรียนเกือบสองล้านคนเข้ารับการทดสอบด้านการศึกษา ผลลัพธ์คือ “คะแนนโอเน็ต” ซึ่งสะท้อนสัมฤทธิผลทางการศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามระดับประถม...

การจ้างงานและการกระจายรายได้ ใครว่าไม่น่าห่วง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, เมรดี อินอ่อน

โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดหรือชะลอตัวอย่างมาก รวมทั้งการเลิกจ้างแรงงาน ถึงแม้ว่าการระบาดลดลงทุกวัน คนไทยเริ่มกลับเข้าสู่ว...

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมิติพื้นที่ โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, เมรดี อินอ่อน

งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ผ่านเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ-ตามปกติ พ.ร.บ.จะตราเป็นกฎหมายก่อนเดือนตุลาคม เอกสารงบประมาณแผ่นดินให้ข...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน