นิกร จำนง : น้อมรำลึกพระราชดำรัส ร.9 ต้องสืบสานให้เป็นนิรันดร์

คนไทยทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ล้วนต่างได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่มีครอบคลุมมากมายมาพอสมควร ทุกคนย่อมมีความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าได้รับทราบรับฟังบทใด ในโอกาสใด และบุคคลเหล่านั้นเป็นใคร สามารถนำสิ่งที่สูงส่งอันยิ่งใหญ่นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

ผมเองนั้นมีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีบุญ ได้เกิดตรงกับวันชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา คือวันที่ 5 ธันวาคม ได้รับทราบตามประสาเด็กว่า เป็นวันหยุดเรียน และมีพิธีเฉลิมฉลองใหญ่กันทั่วประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทางการได้มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องทั่วประเทศ รวมเป็นเวลาหลายปีด้วยความสนใจเป็นพิเศษ และเมื่อได้มาทำงานทางด้านการเมืองในสถานะต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 4 ท่าน และในช่วงที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอีก 3 ครั้ง

จึงนับเป็นบุญที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสนั้นด้วยตนเอง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต หลายครั้ง ซึ่งทุกครั้งก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างยิ่งตลอดมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติได้มาถึง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ จากการเสนอชื่อโดย ท่านบรรหาร ศิลปอาชา อดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้เป็นตัวแทนในนามพรรคชาติไทยพัฒนา ทางสภาฯได้มีการหารือกัน และด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพสกนิกรชาวไทย และเพื่อนำองค์ความรู้ของพระองค์เผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมนำไปประพฤติ และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ

ท่าน ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ผู้เป็นประธาน สปท. จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยมี ท่านปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานคณะกรรมการ และผมก็ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วย จากนั้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ ขึ้นอีก 4 คณะ

ผมเองได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานในคณะที่ 1 คือคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญาและทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา ซึ่งผมถือเป็นเรื่องดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสทำงานอันสำคัญยิ่งนี้ ผมและคณะอนุกรรมการได้พยายามค้นหาถึงความหมาย และความเกี่ยวเนื่องในเชิงทฤษฎีและปรัชญาของคำว่า “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะให้คำนิยามให้เป็นที่ยอมรับจากทุกหมู่เหล่า ต้องมีการสืบค้นหาความหมายของคำว่า “ศาสตร์พระราชา” เท่าที่มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายไว้

อาจารย์วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่ผมได้เชิญมาให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แนะนำให้ผมไปอ่านศึกษาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพราะทุกอย่างที่สำคัญจะมีอยู่ในนั้นทั้งสิ้น ด้วยพระราชดำรัสในส่วนนี้เป็นกรณีที่พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยในการพระราชทานให้แก่พสกนิกร พระองค์จะทรงเตรียมเนื้อหาในพระราชดำรัสมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะมาพระราชทานในสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ท่านทรงอยากให้ประชาชนได้รับรู้

ผมได้ประสานงานขอข้อมูลดังกล่าวจากสำนักพระราชวัง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรวบรวมมาได้ทั้งหมด เมื่อได้ค้นคว้าหาข้อมูลดังกล่าวนี้

จึงทราบว่า ได้ทรงเริ่มพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปี 2556 มีเว้นไปในปี 2515, 2521, 2522, 2530 ที่ไม่ได้พระราชทาน ผมได้อ่านเอกสารบันทึกพระราชดำรัสที่ได้เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ทุกฉบับโดยละเอียดอยู่หลายรอบเป็นแบบองค์รวม ก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิมมาก ได้พบได้รับทราบได้รู้สึกมากมายเกินกว่าจะบรรยายได้

บางช่วงของบางปีอ่านแล้วน้ำตาคลอต่อพระราชดำรัสที่ทรงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนคนไทยได้รู้รักสามัคคีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีเหตุการณ์รุนแรงเสียหายจากความขัดแย้งของคนในชาติ บางช่วงก็อ่านไปยิ้มไปจากพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ท่าน ได้รับรู้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถอันสูงส่งที่ได้ทรงอธิบายถึงแนวพระราชดำริด้านต่างๆ โดยละเอียด เช่น โครงการพระราชดำริว่าด้วยเรื่องน้ำเรื่องดิน ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ คำอธิบายโดยละเอียดถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่” และที่สำคัญมาก คือพระราชดำรัสว่าด้วย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้หลายครั้งมาก เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2517 ต่อมาพระราชทานอย่างมีนัยสำคัญอีกในปี 2540 ปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ และเมื่อคนไทยยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรต่อปรัชญานี้ พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสเพิ่มเติมอีกในวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2541, 2542, 2543, 2544, 2548 และครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา

จากพระราชดำรัสในโอกาสดังกล่าวหลายๆ ปี จึงทำให้เกิดความกระจ่างชัดในพระราชดำริด้านต่างๆ อย่างถ่องแท้ขึ้น ทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และที่สำคัญได้มีความเข้าใจความหมายอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาและทฤษฎีแห่ง “ศาสตร์พระราชา” ขึ้นมาก เมื่อได้นำมาเป็นพื้นฐานแล้วนำคำบอกเล่าและความเห็นของบุคคลสำคัญต่างๆ มาประกอบ ทำให้คณะกรรมการได้สรุปคำนิยามของคำว่า “ศาสตร์พระราชา”ที่ว่า

“บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึงมนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน”

ซึ่งคำนิยามข้างต้นได้มีบันทึกอยู่ในรายงานของคณะกรรมการฉบับสมบูรณ์เสนอผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้ส่งต่อไปให้รัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากความสำคัญของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ผมและคณะกรรมการจึงได้เสนอให้มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์พระราชดำรัสที่ตรัสกับประชาชน ซึ่งได้มีบันทึกอยู่เกือบ 400 หน้ากระดาษ ขนาดเอ 4 รวมเป็นเล่มเดียวอย่างที่ไม่เคยมีหน่วยงานใดได้จัดทำมาก่อนเป็นต้นแบบในจำนวนตามสมควร โดยให้ทาง “รัฐสภาไทย” ได้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระราชดำรัสที่ตรัสกับประชาชน อันสร้างความกระจ่างใจ ความซาบซึ้งและประทับใจ เพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นี้ จะได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้คนไทยได้มีไว้อ่าน มีไว้เข้าใจ มีไว้เป็นมงคลกับตนเองและครอบครัว และเพื่อสืบต่อไปถึงประชาชนชาวไทยรุ่นหน้าตราบนิจนิรันดร์

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กองปราบรวบชายขืนใจป้าสะใภ้ ตร.สงสัยเอี่ยวคดีข่มขืนคนแก่ต่อเนื่อง ภ.7
บทความถัดไปมท.ยอมทบทวนราคา-สเปกเครื่องจับความเร็ว หลังถูกวิจารณ์ พร้อมแจงความจำเป็น