ชป.ยันน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พอใช้อุปโภคบริโภค ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

         กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้ พร้อมวอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

         ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ ทางจังหวัดขอนแก่นได้ออกมาเตือนประชาชนที่อยู่ตอนบน และตอนล่างของลุ่มน้ำ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด  พร้อมทั้งได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จ.ขอนแก่นด้วย นอกจากเขื่อนอุบลรัตน์แล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 14 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 426 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีฝายชนบทในแม่น้ำชี ที่มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 เมื่อรวมกับปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งจังหวัดขอนแก่น จะมีปริมาณน้ำประมาณ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้ไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำก้นอ่างฯของเขื่อนอุบลรัตน์อย่างแน่นอน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้

         ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ทำการส่งน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งสิ้น 8 สถานี เฉลี่ยวันละ 1,020,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ แม้จะเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ แต่ขณะเดียวกันปริมาณฝนที่น้อยมาก ประกอบกับน้ำในเขื่อนต้องบริหารจัดการสำหรับรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำปิง และลำน้ำแม่กวง รวมไปถึงการเกษตร และการท่องเที่ยว จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘รุตชการณ์-จิราภัค’ ร่วง8คนมวยเอเชีย – ‘บิ๊กชาย’เรียกร้องผู้ตัดสินเป็นกลาง
บทความถัดไปสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปาฐกถาเวทีนานาชาติ แนะใช้เทคโนโลยีสร้างสันติภาพในสังคมดิจิทัล