ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจาก 3 พระจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,578 คน  โดยมีกำหนดการดังนี้ 

 

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า-บ่าย ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,552 คน

 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า-บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,411 คน และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ดังนี้
  1. นายแสงชัย  โชติช่วงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. Prof. Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. Prof. Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ช่วงเช้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,615 คน และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ราย ดังนี้
  1. นายสำรวย  ผัดผล ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โทรศัพท์ 0-2329-8000 เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 เว็บไซต์ https://www.kmutnb.ac.th 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทรศัพท์ 0-2470-8410-9 เว็บไซต์ http://regis.kmutt.ac.th

     หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า www.facebook.com/Graduation3K

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon