รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (10) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อาตมภาพแสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์มานี้ ก็ได้พูดไปตามหลัก ให้เห็นความหมายในแต่ละข้อและความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรในกรณีแต่ละกรณี อันเป็นเพียงการพูดให้เห็นแนวกว้างๆ เท่านั้น จะให้ชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ในเรื่องแต่ละเรื่อง ว่าจะใช้อย่างไรให้เห็นประจักษ์แก่ตนเอง เมื่อได้เห็นประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาครั้งหนึ่ง เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนำไปใช้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้น

โอกาสนี้อาตมภาพก็ถือว่าเป็นการพูดเริ่ม หรือเป็นการบอกแนวทางให้หลักการไว้ เป็นความเข้าใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่อง โพชฌงค์ ก็พอสมควรแก่เวลาขอส่งเสริมกำลังใจโยม ขอให้โยมเจริญด้วยหลักธรรมเหล่านี้ เริ่มต้นด้วยสติเป็นต้นไป

โดยเฉพาะข้อหนึ่งที่อยากให้มีมากๆ ก็คือ ปีติ ความอิ่มใจ จะได้ช่วยเป็นอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเป็นภักษาแล้ว ก็ขอให้มีปีติเป็นภักษาด้วย คือ มีปีติเป็นอาหารใจ เป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุข เมื่อมีความสุขกายแล้ว มีความสุขใจด้วย ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความสุขโดยสมบูรณ์ มีสุขภาพพร้อมทั้งสองด้าน คือ ด้านกายและด้านใจ มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

หลักธรรมที่อาตมภาพนำมาชี้แจงเหล่านี้ หากว่าได้นำไปใช้ก็จะเป็นพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตของโยมแต่ละท่านเอง อาตมภาพขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากหลักธรรมชุดนี้โดยทั่วกัน

โพชฌังคปริตร

     โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง         วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ                ตะถาปะเร
     สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                     สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา                             ภาวิตา พะหุลีกะตา
     สังวัตตันติ อะภิญญายะ                     นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                             โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
     เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ                      โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา                            โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
     เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา                    โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ                            โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
     เอกะทา ธัมมะราชาปิ                        เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ                          ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง
     สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา                   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                           โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
     ปะหีนา เต จะ อาพาธา                    ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ                            ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
     เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                      โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

โพชฌังคปริตร
(แปล)

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจัย สัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เหล่านี้ อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้น ตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลมาเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้ ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธ ได้รับทุกขเวทนา ทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ท่านทั้ง 2 ชื่นชมภาษิตนั้น หายโรคในขณะนั้น ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ครั้งหนึ่ง แม้พระธรรมราชาอันความประชวรเบียดเบียนแล้ว รับสั่งให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงค์นั้นโดยเอื้อเฟื้อ ก็ทรงบันเทิงพระทัย หายประชวรโดยพลัน ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤๅษีทั้ง 3 องค์ละได้แล้ว ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกำจัดแล้ว ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

บทความก่อนหน้านี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการแสดงและพิธีกร ไปฟัง น้องณิริน ลูกสาวแม่หนิง ปณิตา โชว์สกิลการร้องเพลง
บทความถัดไปยอดคนงานเหมืองถ่านหินจีนถล่ม เพิ่มขึ้นเป็น 21 รายแล้ว