คนตามข่าว : ดร.สง่า ดามาพงษ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษตรศาสตร์

สง่า ดามาพงษ์

ที่ปรึกษากรมอนามัย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีมติเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เนื่องจากเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า และผลงานดีเด่นมีคุณูปการต่อสังคม โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯไปแล้ว เมื่อ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ลูกชาวนาจากชัยภูมิ

จบ วทบ.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Master of Community Health and Nutrition จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

เข้ารับราชการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมระยะเวลารับราชการ 38 ปี

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมอนามัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

ตลอดระยะเวลารับราชการและหลังเกษียณ ได้สร้างผลงานด้านอาหารและโภชนาการไว้มากมาย นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารไปประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการ อาทิ ร่วมขจัดโรคขาดสารอาหารในเด็กไทย ร่วมรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นแกนนำการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้โครงการคนไทยไร้พุง เป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารด้านโภชนาการ สร้างนวัตกรรมการสื่อสารและการผลิตสื่อด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ ยังเป็นคอลัมนิสต์ในเรื่องโภชนาการ คอลัมน์ทอล์กออฟเดอะทาวน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปัจจุบันเป็นแกนนำในการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียนภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า สภา มก.มีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon