คุณภาพคือความอยู่รอด : Agile Leader : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : Agile Leader : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : Agile Leader : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

นิตยสาร “Harvard Business Review” (HBR) ฉบับเดือน May-June 2020 นี้ ได้ขึ้นชื่อเรื่อง “The Agile Executive” ตัวใหญ่พร้อมรูปที่หน้าปก โดยเสนอว่าผู้นำแบบ “Agile” มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยี โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทันจะอยู่ต่อไปไม่ได้ในที่สุด

ดังนั้น องค์กรที่จะอยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลนี้ จึงไม่ได้วัดกันที่เรื่องความสามารถเท่านั้น แต่วัดกันที่ “ความเร็ว” มากกว่า (ปลาเร็วกินปลาช้า)

หลายองค์กรจึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วทันการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดแบบ “Agile” เป็นหลัก

“Agile Executive” หรือ “Agile Leader” หมายถึง ผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยความยืดหยุ่นคล่องตัว โดยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับทีมงาน และระดับบริหาร เพื่อนำองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งประเทศชาติในภาพรวมด้วย

ความสำคัญจึงอยู่ที่ การปรับกรอบความคิดให้เป็น “Agile Mindset” ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ผ่านการทดลองทำ และพร้อมที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับกรอบการทำงานแบบเดิมๆ

องค์กรยุคใหม่จึงใช้แนวความคิดของ “Agile” เป็นทางเลือกใหม่ของการทำงานในองค์กรที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้นด้วย

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มนำแนวความคิดของการทำงานแบบ “Agile” เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะคอยช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และการทำงานด้านเอกสารลง แต่มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมงานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น แนวความคิดแบบ “Agile” จึงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว โดยผู้บริหารต้องพยายามพูดคุยหารือกันในทีมงานบ่อยๆ เพื่อช่วยกันปรับความคิดของทีมงานให้เป็นไปใทางเดียวกัน (เป้าหมายขององค์กร) โดยทดลองในกลุ่มงานเล็กๆ ก่อน เพื่อหาปัญหาให้เจอ และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงค่อยขยายผลทดลองกับทีมงาน โครงการหรือแผนงานที่ใหญ่ขึ้นต่อไป เพื่อป้องกันการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนร่วมงาน

“Agile Executive” หรือ “Agile Leader” จึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริหารหรือผู้นำในปัจจุบัน ซึ่ง “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” (ก.พ.) ได้ริเริ่มดำเนินการ โดยนำเสนอแนวความคิดและทดลองปรับใช้ในภาคราชการ ก่อนที่จะขยายผลต่อไป

วันนี้ ผมขอเรียก “Agile Leader” ว่า “ผู้นำแบบคล่องตัว” ที่มีความปราดเปรียวและกระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นผู้นำที่สามารถทำให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและนวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน ครับผม !

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สมศักดิ์’ เผย ‘โควิด’ป่วนจีนอีกรอบทำ ‘เอเชี่ยนบีชเกมส์’ เลื่อนปีหน้า
บทความถัดไปเพื่อนแห่อาลัยเหตุสลดเก๋งซีวิคตาย3เผยผู้ตายเป็นนักกีฬายิงปืนเยาวชนกำลังจะรับปริญญาเกียรตินิยม