คุณภาพคือความอยู่รอด : แนวความคิดใหม่ๆ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : แนวความคิดใหม่ๆ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : แนวความคิดใหม่ๆ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ นอกจากเราจะต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มความฉับไวในการตอบสนองลูกค้าแล้ว ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากยังนำเอา “แนวความคิดใหม่ๆ ทางการบริหาร” (New Management Thinking) ไปประยุกต์เข้าเป็น “ยุทธวิธีในการบริหารองค์กร” อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหารที่เคย เป็นที่นิยมในหลายองค์กร ได้แก่ TQM (Total Quality Management), Benchmarking, Business Process Reengineering, Performance Measurement, Empowerment, Horizontal Organization, Learning Organization, Knowledge-based Organization เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภทจะดำเนินกิจการภายใต้ความกดดันของ “สภาพแวดล้อมภายนอก” (External Environment) ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น

การต้องตอบสนองให้ทันการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นนี้ นอกจากผู้บริหารจะต้องอาศัยแนวความคิดด้าน “การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) แล้ว ผู้บริหารยังจะต้องอาศัย “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” (TQM) เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรสู่ความมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านของการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

แต่วันนี้ เรายังจำเป็นต้องเรียนรู้และนำแนวความคิดทางการบริหารจัดการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Agile Leader, OKR, AI, Digital Transformation, Innovation Management, Design Thinking เป็นต้น

การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศนั้น เรามักจะอาศัยหลักการและวิธีการของ “ระบบบริหารงานคุณภาพ” หรือ TQM เป็นบันไดไต่เต้าไปสู่องค์กรระดับสากล โดยการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการ กิจกรรม กระบวนการ และโครงสร้างต่างๆ ในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพทั้งกระบวนการและบุคลากร ที่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็น Thailand 4.0 (Industry 4.0) และ Agile Organization ต่อไป

แต่หลายๆ องค์กรก็ยังคงใช้เทคนิค “วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ” (Best Practice) ของธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นต้นแบบ หรือเป็นตัวอย่าง หรือยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อไป

ทุกวันนี้ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ก็คือ การสร้างและการยกระดับผลิตภาพ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ “แนวความคิดในการบริหารจัดการใหม่ๆ” จึงจะสามารถนำพาพวกเราเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ได้ในเร็ววัน

เราจึงต้องอาศัย “แนวความคิดใหม่ๆ” เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ครับผม !

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยังไม่จบ!!อัยการศาลสูงธนฯยื่นอุทธรณ์คดี”เสี่ย”เบนซ์”เมาชน”รองตี๋”เสียชีวิตต่อ เเม้เยียวยา45ล้าน
บทความถัดไปตะลึง! ตร.สระแก้ว บุกจับ 3 แม่ลูกอ่อนสุมเสพยา กอดลูกแน่นหวังจนท.เห็นใจ