National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ

National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ

National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในโลกนี้ใบนี้ชาติที่เจริญแล้วจะตระหนักและให้ความสำคัญกับมิติของการนำการกีฬาเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกเหนือจากการเล่นและออกกำลังกายอย่างในอดีต

ที่น่าสนใจตราบใดก็ตามที่กระแสของโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่ง ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติผู้นำประเทศที่มองการณ์ไกลส่วนใหญ่จึงนำการกีฬามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับสังคมและประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นมหาอำนาจในหลากหลายมิติ และหากมองไปที่การกีฬายิ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าอเมริกาก็เป็นชาติที่ยืนหนึ่งหรือครองเป็นเจ้าในวงการกีฬาโลกเช่นเดียวกัน และจากความสำเร็จในเชิงประจักษ์ของการพัฒนากีฬาไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขันหรือเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์จากการศึกษาเชิงลึกพบว่าชาติดังกล่าวได้ทุ่มเทและนำเอากีฬามาเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน

ในขณะเดียวกันเมื่อชาติที่มีประชากรมากที่สุดของโลกอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประเทศสู่โลกแห่งปัจจุบัน การกำหนดวิสัยทัศน์ของผู้นำเพื่อให้ชาติของตนเองถีบตัว หรือการเดินหน้าเพื่อทะยานไปสู่ชาติแห่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจภายใต้ความพร้อมของคน นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนนำมาซึ่งความน่าเกรงขามยิ่งนัก

เหนือสิ่งอื่นใดหากส่องไปที่ปรากฏการณ์ของการแข่งขันกีฬาระดับโลกในหลายๆ รายการโดยเฉพาะกีฬายอดนิยม หรือเกมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างกีฬาโอลิมปิกด้วยแล้ว นักกีฬาของจีนล้วนประสบความสำเร็จจนนำมาสู่การเป็นยักษ์ใหญ่หรือพี่เบิ้มของวงการกีฬาโลกในระยะเวลาไม่นาน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนชาติต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการกีฬาหากกลับไปดูภูมิหลังการบริหารจัดการจะเห็นได้ว่าเขามียุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์การดำเนินการอย่างเป็นระบบที่น่าสนใจ ชาติเหล่านั้นเขาตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์เพื่อจะได้เป็นพลังร่วมสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในมิติต่างๆ เมื่อคนเป็นทุนที่สำคัญสำหรับความหวังและความสำเร็จของชาติในอนาคต เขาจึงใช้กีฬาเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อน

ชาติที่เจริญแล้วจึงมีการวางรากฐานให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย และเหนือสิ่งอื่นใดถึงแม้ว่าคนในชาติจะมีพรสวรรค์หรือเก่งกล้าสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตาม หากเขาเหล่านั้นขาดการสนับสนุนซึ่งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความสำเร็จหรือการก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดก็ย่อมจะสั่นคลอนไปด้วย

วันนี้เมื่อชาติต่างๆ ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญกับการกีฬาไม่น้อยกว่ามิติการพัฒนาด้านอื่นการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างสนามกีฬาตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในมิติของสปอร์ตคอมเพล็กช์ เพื่อรองรับความต้องการของประชากร ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาหรือเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจึงเป็นหนึ่งในช่องทางที่หลายชาติพยายามแสวงหาและก้าวไปให้ถึง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งชาติที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง และจากความสำคัญและความจำเป็นการจัดทำแผนพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีกหลากหลายนโยบายกีฬาจึงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้มีการนำมาผสมผสานกับการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพื่อให้การเดินหน้าสำหรับการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของชาติให้บรรลุตามเป้าประสงค์แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาจวบจนฉบับที่ 6 ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ของการบริหารจัดการอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการเตรียมการที่จะสร้างปรากฏการณ์หรือพลิกโฉมใหม่ให้กับวงการกีฬาชาติภายใต้การจัดสร้าง National Sport Park ที่มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จในเชิงกีฬาของโลก ซึ่งเมื่อเข้าไปดูในพิมพ์เขียวที่ กกท.มอบหมายให้คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบ จะพบว่าภายว่าในศูนย์กีฬาดังกล่าวพรั่งพร้อมไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการรองรับการพัฒนากีฬาของประเทศอย่างน่าสนใจยิ่ง

สำหรับการดำเนินการเตรียมการนั้น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้แจงไว้ในเอกสารเพื่อเผยแพร่ว่าได้ดำเนินการส่วนใดบ้างแล้ว เช่น การปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อม สนามเพื่อจัดการแข่งขันตลอดจนยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้พร้อมที่จะรองรับการเตรียมการนักกีฬาทีมชาติ และเพื่อให้ศูนย์กีฬาหัวหมากแปลงโฉมสู่ระดับอินเตอร์คณะทำงานได้เตรียมการวางระบบในการจัดแบ่งพื้นที่ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ ใช้ถนนเป็นส่วนแบ่งโซนสำหรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หรือเพื่อการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ในการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาได้มากกว่า 20 ชนิด

ในขณะเดียวกันหากศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการกีฬาในยุคใหม่ของนานาชาติ ศูนย์กีฬาระดับชาตินอกเหนือจากจะเน้นไปสำหรับจัดเป็นสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันผสมผสาน หรือผนวกกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนศูนย์การประชุมเข้าไปด้วยแล้ว การนำเอามิติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมกีฬา ร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สำหรับรองรับการบริการประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเข้าไปบรรจุอยู่ในศูนย์ดังกล่าวด้วย และหากพิจารณาการลงทุนและระยะเวลาของการดำเนินการ ผู้ว่าการ กกท.ประมาณการตัวเลขคร่าวๆ ไว้ที่กว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีบิ๊กเนมของประเทศสนใจและตอบรับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากพอสมควรภายใต้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 ปี หรือจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2569

ด้วยความจำเป็นและความสำคัญของการก่อเกิดสปอร์ตคอมเพล็กช์ หรือศูนย์กีฬาระดับประเทศเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้การกีฬาของชาติสามารถยกระดับและทะยานสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี และทีมงาน ซึ่งได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนเพื่อสร้างปรากฏการณ์พลิกโฉมการกีฬาของประเทศด้วยการเตรียมการจัดสร้าง National Sport Park ขึ้นที่หัวหมาก กรุงเทพมหานคร และหากโครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมายก็ถือได้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ กกท.รังสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับวงการกีฬาไทย และนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

National Sport Park จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหรือการบ้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะต้องผนึกพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลกในศตวรรษที่ 21 โจทย์หรือการบ้านดังกล่าวจำเป็นอยู่เองที่ขุนศึกและองคาพยพทุกภาคส่วนของ กกท.จะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ซึ่งหากศูนย์กีฬาระดับชาติดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการประโยชน์ที่จะได้รับใช่ว่าจะตกอยู่กับในส่วนของการใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาสำหรับประชาชนและเป็นสถานที่ฝึกซ้อมหรือจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นประติมากรรมหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการต่อยอดแผนพัฒนาการกีฬาตลอดจนแผนพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ อีกด้วย

สำหรับประโยชน์มหาศาลที่รออยู่ข้างหน้าคงยากที่จะประเมินในระยะสั้น แต่หากมองในระยะยาวเชื่อว่ามูลค่าตลอดจนสิ่งที่จะตามมาคงจะคุ้ม หรือ Win Win ด้วยกันทุกฝ่ายจากการระดมทุนด้วยตัวเลขหรืองบประมาณก้อนใหญ่ภายใต้สภาวการณ์ที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอย

วันนี้เมื่อกล่าวถึงการเตรียมการเดินหน้าสำหรับการเนรมิตให้ศูนย์กีฬาหัวหมากเปลี่ยนโฉม หรือแปลงร่างเป็นศูนย์กีฬานานาชาติแบบครบวงจรดังนานาประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว หากย้อนไปดูในมิติของนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในพิมพ์เขียวก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลการกีฬาของประเทศดังที่กล่าวไว้ความตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลต้องการพัฒนาวงการกีฬาของเมืองไทยครบทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อให้นักกีฬามีสถานที่ฝึกซ้อมที่เป็นมาตรฐานโครงการ National Sport Park เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญนอกเหนือจากจะได้พัฒนาทัศนียภาพของศูนย์กีฬาหัวหมากให้ทันสมัยแล้ว นักกีฬารวมถึงประชาชนจะได้ใช้งานภายในศูนย์กีฬาหัวหมากอย่างเต็มที่ ตอบโจทย์ที่เราต้องการพัฒนาเมืองพัฒนาวงการกีฬาไทยไปสู่อันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย”

ในขณะเดียวกันด้วยความสำคัญสำหรับการเดินหน้าเพื่อเนรมิตให้ศูนย์กีฬาหัวหมากมีความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวงการกีฬาโลก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหนึ่งในผู้ที่แสดงเจตจำนงในการเดินหน้าดังแนวคิดที่สะท้อนสู่สังคมความว่า “ศูนย์กีฬาหัวหมากเป็นเสาหลักของวงการกีฬาเมืองไทยมายาวนาน พันธกิจนอกเหนือจากมุ่งพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพของประเทศแล้ว กกท.ยังต้องการตอบสนองด้านการให้การบริการด้านกีฬานันทนาการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนั้น ไอเดียการยกระดับศูนย์กีฬาหัวหมากเป็น National Sport Park จึงตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี นักกีฬาได้มีสถานที่ฝึกซ้อมที่ทันสมัย ที่พักได้มาตรฐาน ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจ”

ดังนั้น เมื่อรัฐบาลและองค์กรกีฬาหลักของประเทศอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อแปลงโฉมศูนย์กีฬาหัวหมากให้พร้อมในทุกมิติและตอบโจทย์ต่อการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เชื่อว่าอีกไม่นานเมื่อกระบวนการหรือขั้นตอนการบริหารจัดการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายภายใต้งบประมาณหลักหมื่นล้านบาท ที่จะเข้ามารองรับ

การปักหมุดหรือการวางเสาเข็ม National Sport Park คงจะเกิดขึ้น และศูนย์แห่งนี้จะเป็นหนึ่งในประติมากรรมของวงการกีฬาไทยที่จะอยู่ควบคู่กับสังคมและประเทศชาติสืบไป

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon