ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

ปลายเดือนตุลาคมนี้ ประเทศไทยจะมีงานสำคัญด้านการศึกษาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือพิธีพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จัดแบบออนไลน์ในวันที่ 29-30 ตุลาคม

วันที่ 29 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิด เวลา 14.30 น.
ณ.วังสระปทุม ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์ เลสเต จะรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ
ต่อจากนั้นพระองค์พระราชทานปาฐกถาพิเศษเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) และเรื่องการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 30 ตุลาคม เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติทางออนไลน์ หัวข้อ ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ และแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ของนักเรียนในสถานการณ์โควิด ตัวอย่างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของฟินแลนด์

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สนใจความเป็นไปด้านการศึกษา ติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระหว่างมีพิธีและหลังจากนั้น

ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ผ่านกระบวนการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศ มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง รางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ได้แก่

บรูไน ดารุสซาลาม ครูเปองีรัน ฮาจี โมฮัมหมัด วาฮับ บิน เปองีรัน ฮาจี อับดุลละฮ์ สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ที่ School of Hospitality and Tourism, IBTE Sultan Saiful Rijal Campus สายอาชีพ มีประสบการณ์และทักษะการสอนกว่า 20 ปี เป็นผู้นำในการจัดหลักสูตรการปรุงอาหารและการบริการแบบมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการอาหารแบบครบวงจร

กัมพูชา นายณอน ดารี สอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Quach Mengly Toulbeng, จังหวัด Kampong Cham เริ่มใช้การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและทำวิจัยในชั้นเรียนโดยให้ความสำคัญกับทักษะและการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญ

อินโดนีเซีย น.ส.คอรีอิยะฮ์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษา SMP Negeri 32 Bandar Lampung จังหวัด Lampung นับเป็น “Resource Person” ในการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม “Webinar” จากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม

สปป.ลาว นางแสงเพ็ด คูนปะเสิด หัวหน้าวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอุดมไซ (Oudomxay) สอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับ ม.ปลาย และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอีก 14 แห่ง ที่เมืองไซ (Xay) เป็นวิทยากรระดับจังหวัดในวิชาวิทยาศาสตร์ และมีงานเขียนเอกสารทางวิชาการ

มาเลเซีย นายโนร์ฮาอิลมี อับดุล มูตาลิบ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา SMK Jerlun รัฐเคดาห์ ครูต้นแบบการสอน STEM ศึกษาระดับประเทศ ได้รับการเสนอให้เป็น “Master Trainers for Inquiry-Based Science” ในระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการสอนแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เมียนมา นายจอร์ ซิน ออง ครูผู้ช่วยสอนอาวุโส (Senior Assistant Teacher) และสอนภาษาอังกฤษที่ No.8 Basic Education Middle School เมืองลาโชว์ รัฐฉาน ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน และรางวัล Outstanding Teacher Award ระดับรัฐ

ฟิลิปปินส์ นายมาเซโล ที โอทินเควท หัวหน้าครูในระดับพื้นที่ 5 โรงเรียน Governor Bado Dangwa Agro-Industrial, Kapangan, Benguet ผู้ประสานงานเก็บรวบรวมเอกสารคลังข้อมูลชนพื้นเมือง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนในหลายบริบท

สิงคโปร์ นายหยก จูน เม็ง หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและสังคม โรงเรียนประถมศึกษา Yu Neng นำ ICT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บูรณาการการคิดและวิเคราะห์ การใช้ Coding และมีการทำแผนภาพการใช้ ICT บูรณาการกับโครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ติมอร์ เลสเต นายวีเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ผู้อำนวยการและสอนภาษาอังกฤษ-โปรตุเกส โรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau (The Central Basic School of Tirilolo Baucau Vila) มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกีฬาในโรงเรียน และการฝึกอบรมครูและนักเรียนของประเทศ

เวียดนาม น.ส.ฮ่า หัน เฟื่อง สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Huong Can จังหวัด Phu Tho พัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนไร้พรมแดนให้เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงและเด็กชนเผ่า และบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับสังคมยุคใหม่ด้วยแนวคิดการเป็นพลเมืองโลก

ไทย น.ส.ประทิน เลี่ยนจำรูญ สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “บางพัฒน์โฮมสเตย์” ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการมอบรางวัลคุณากร 3 ราย คือ น.ส.กล่อมจิต ดอนภิรมย์ ร.ร.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ครูผู้เติมเต็มศักยภาพให้แก่ลูกศิษย์ที่หลากหลายวิธี โดยเชื่อว่าทุกคนเป็นดาวเด่นในตัวเอง นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา ร.ร.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จ.กำแพงเพชร แม่ครูที่ทำให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์อ่านออกเขียนได้ และไม่เคยทอดทิ้งนักเรียนและชุมชน และนายสิทธิชัย จันทร์คลาย ร.ร.บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว ครูผู้ใช้ศิลปะเพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาความถนัดของผู้เรียน

รางวัลครูยิ่งคุณ 16 ราย และครูขวัญศิษย์ 156 ราย ซึ่งจะมีพิธีมอบเป็นรายจังหวัดที่จังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 6 พฤศจิกายนนี้

ครูเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม เสียสละทุ่มเทชีวิตเพื่อการเรียนรู้และชีวิตที่ดีกว่าของศิษย์

ขอชื่นชมยินดีและเชิญชวนให้ร่วมติดตามผลงาน ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด แนวปฏิบัติ กระบวนการเพื่อพัฒนาการศึกษา คุณภาพการเรียนและชีวิตนักเรียนของครูทุกคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon