ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสิทธิประโยชน์จนท.รัฐ ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ภาวะไม่ปกติ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกำ หนดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ ตามกฎหมายว่า ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สภาเทศบาลปากเกร็ด อนุมัติ 236 ล้าน ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
บทความถัดไปพบศพลูกเรือประมงสงขลา ลอยกลางทะเลนครศรีธรรมราช