กรุงไทยการไฟฟ้าฯ ร่วมกับมติชนมอบหนังสือโครงการชุมชน อุดมปัญญาให้ ‘5 โรงเรียนโคราช’ สานต่อการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม

โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าร่วมกับเครือมติชนจัดกิจกรรมชวนน้องอ่านปันเรื่องเล่า ถ่ายทอดแรงบันดาลใจของนักเรียนทุนฯ ผ่านหนังสือเล่มโปรดพร้อมมอบหนังสือในโครงการชุมชนอุดมปัญญาให้ ‘5 ..โคราชสานต่อการเป็นต้นแบบในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม

“การอ่านไม่ใช่แค่การพลิกหน้ากระดาษ แต่หมายถึงการขบคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมองหาจุดที่เราอยากกลับไป และคิดว่าจะวางสิ่งที่เราอ่านลงไปในบริบทที่กว้างขึ้นได้อย่างไรการอ่านจึงเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่กระตุ้นการคิด การตั้งคำถามและจินตนาการ” – โนมชอมสกีนักคิดและนักวิชาการชาวอเมริกาเมื่อพิจารณาจากประโยคข้างต้นแล้ว คงไม่เป็นการกล่าวเกินไปที่จะกล่าวว่าการอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้และการเรียนรู้พาไปสู่การสร้างโอกาสให้มนุษย์เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แนวคิดนี้สอดคล้องไปกับพลังแห่งความมุ่งมั่นของโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าที่มีปณิธาน

อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา

Advertisement

ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามานานกว่า22ปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนสร้างเยาวชนให้เป็นตัวอย่างของการทำประโยชน์สู่สังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมาโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าภายใต้การบริหารของคุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ได้สร้างคนคุณภาพให้แก่สังคมไทยในทุกสาขาวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ผ่านกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ การทัศนศึกษา รวมถึงส่งต่อความรู้ และทักษะด้านวิชาการ อาชีพ และจริยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนทุนฯ รวมถึงก่อประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว และยังเปิดโอกาสของการได้เป็น “ผู้ให้” เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นหลังจากที่ตนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว

สำหรับในปี 2566 นี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่เยาวชนสู่การเรียนรู้โลกยุคใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้ร่วมกับบริษัทมติชนจำกัด(มหาชน)ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญามอบหนังสือในเครือมติชนให้แก่

โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา และโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการสร้างต้นทุนทางความรู้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อโลกปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้นักเรียนทุน

ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้และส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับคนรอบข้าง สร้างแรงบันดาลใจแห่งชีวิต ผ่านเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มโปรด พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ให้เป็น

ต้นแบบในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม โครงการทุนฯ จึงได้จัดกิจกรรม 

“ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า” ควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยตัวแทนนักเรียนทุนฯที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ แรงบันดาลใจดีๆ ผ่านเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มโปรดของตนเองเพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการอ่าน และสามารถนำไปใช้เป็นแนวคิดในการดำรงชีวิตได้ในอนาคต

“การอ่านเปรียบเสมือนเราได้แชร์ประสบการณ์และมุมมองต่างๆของผู้เขียนซึ่งผู้เขียนแต่ละคนจะมี

ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไปตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจสังคมซึ่งเราสามารถนำเรื่องราวของแต่ละคนมาปรับใช้ได้ 

ในส่วนกิจกรรมนี้ ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แชร์มุมมองจากหนังสือที่เราอ่านให้เพื่อนๆ และน้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้กับชีวิตตนเองได้และมุมกลับกันตัวผมเองก็ได้เรียนรู้มุมมองและแนวคิดจากเรื่องเล่าของนักเรียนทุนคนอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย” นายกัสดากรณ์ เถินบุรินทร์ ตัวแทนนักเรียนทุนฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวถึงมุมมองที่ได้จากกิจกรรมชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า 

ขณะที่นายชัยณรงค์ จุ่มแปง อีกหนึ่งตัวแทนนักเรียนทุนฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การอ่านมีความสำคัญต่อการเรียนรู้อย่างมาก และสามารถทำให้ค้นหาคำตอบที่ต้องการได้ การพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“ผมคิดว่ากิจกรรม ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า จะช่วยให้น้องๆ ได้รู้จักหนังสือ และแรงบันดาลใจจากพี่ๆ ว่าหนังสือเล่มนี้มีแรงบันดาลใจอย่างไรสอนเราอย่างไรให้แรงบันดาลใจเราอย่างไรบ้างและจะช่วยกระตุ้นให้น้องๆ สนใจอ่านหนังสือตามที่ตนเองสนใจ 

สำหรับกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯที่ผ่านมาในทุกกิจกรรมผู้ให้ทุนจะสอนอยู่เสมอว่าเราได้รับ

โอกาสแล้วเราต้องมอบโอกาสคืนให้สังคมเช่นกันในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วอยากกลับไปเป็นครูที่ท้องถิ่น

บ้านเกิด ผมอยากให้เด็กๆ รุ่นใหม่ได้รับโอกาสเหมือนที่เราเคยได้”เตรียมส่งต่อผลลัพธ์งานวิจัย ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็น Role model ให้กับสังคม

นอกเหนือไปจากความร่วมมือกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญาแล้ว เพื่อสานต่อความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้ายังเตรียมจัดกิจกรรมส่งต่อ

ผลลัพธ์งานวิจัยโครงการทุนการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมในวงกว้าง และได้รับการพูดถึงจากสื่อมวลชนนักคิดนักเคลื่อนไหวด้านสังคมที่จะหยิบยกมาพูดถึงและต่อยอดสามารถต่อยอดงานด้านการให้โอกาสทางการศึกษาให้มีความยั่งยืนและช่วยให้เยาวชนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนได้อย่างเท่าเทียมและยังพร้อมส่งต่อการทำงานในลักษณะที่โครงการทุนการศึกษาฯดำเนินมาตลอดสอง

ทศวรรษ ได้เป็น Role Model ให้แก่เครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในบทบาทผู้บริหารที่ทำงานด้านการศึกษาและสังคม และเครือข่ายภาคเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกัน โดยโครงการทุนการศึกษาฯ  พร้อมที่จะเป็นผู้จุดประกายของการทำงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางศึกษาเพื่อประโยชน์ของเยาวชนและประเทศ 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image