กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ 653 รายการ

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ 653 รายการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม 110 แห่ง จำนวน 653 รายการ ดังรายละเอียดและภาพถ่ายที่แนบท้ายประกาศนี้ อาทิ
1. พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกข้าวเม่า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 รายการ 1.1 พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 24 ชนิดโลหะผสม เทคนิคลงรักปิดทอง ประดับกระจก ขนาดตักกว้าง 20 เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์พระ 32.5 เซนติเมตร ฐานกว้าง 31 เซนติเมตร สูงรวมฐาน 48 เซนติเมตร

1.2 พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช2458 ชนิดโลหะผสม เทคนิคลงรักปิดทอง ทาชาด ประดับกระจก ขนาดตักกว้าง 25 เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์พระ 33.5 เซนติเมตร ฐานกว้าง 32.5 เซนติเมตร สูงรวมฐาน 45 เซนติเมตร มีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ที่ฐาน จำนวน 2 บรรทัด ระบุผู้สร้างและปีที่สร้าง1.3 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 24 ชนิดโลหะผสม เทคนิคลงรักปิดทอง ประดับกระจก ขนาดสูงเฉพาะองค์พระ 37 เซนติเมตร
สูงรวมฐาน 51 เซนติเมตร

1.4 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่25 ชนิดโลหะผสม เทคนิคลงรักปิดทอง ประดับกระจก ขนาดสูงเฉพาะองค์พระ 44 เซนติเมตร ฐานกว้าง 17 เซนติเมตร สูงรวมฐาน 59 เซนติเมตร

Advertisement

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image