ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง ‘สนิทวงศ์ ณ อยุธยา’

เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.5053/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากัด โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ ล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายเอกลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ลูกหนี้ มีภูมิลําเนาอยู่ ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย?สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

Advertisement

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 กนกพร เลิศวรญาณ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image