“พช.”ชวนประชาชนให้ข้อมูล”จปฐ.”ที่เป็นจริง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิต (คลิป)

กรมการพัฒนาชุมชน รณรงค์ชวนคนไทยให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ตามหลักคิด “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม เวลา 13.00 น. ที่กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงรณรงค์การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง โดยระบุว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ หรือ กชช. มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ในเขตชนบท ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน

พช.1

นายอภิชาติ กล่าวว่า ข้อมูล จปฐ. จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นด้านต่างๆของประชาชน และในปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอาสาสมัครลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 12,950,000 ครัวเรือน และถือเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)โดยมีการปรับปรุงคำถามและเครื่องชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย ประกอบด้วย หมวด สุขภาพ  สภาพแวดล้อม  การศึกษา การมีงานทำและมีรายได้ และ ค่านิยม รวม 31 ตัวชี้วัด

พช.2

นายอภิชาติ ระบุว่า ข้อมูล จปฐ. ถือเป็นข้อมูลกลางของประเทศ เปรียบเสมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานเห็นภาพรวมและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อวางแผนแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีทิศทาง ในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจึงเชิญชวนประชาชนให้ข้อมูลตามความจริงและตรงไปตรงมาตามหลักคิดว่า “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”

พช.4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon