ร้อยเรื่องราว 100ปี จุฬาฯ ตอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่มาของการฝึกสอน

สถาบันการศึกษาเป็นอีกส่วนสำคัญในการหล่อหลอมและพัฒนาบุคลากรแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องเกิดขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมทั้งตัวบุคคลและสถานที่ที่ดี

อย่างเช่นที่ “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดตั้งโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คนแรก เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษาไปทำหน้าที่ครูต่อไป

จนปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็น ฝ่ายประถม กับ ฝ่ายมัธยม โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง


ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ ยังเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ที่ผลิตนวัตกรตัวน้อยที่สามารถคิดนอกกรอบ จากการสังเกต การทดลอง และการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้มากมาย
ไปติดตามเรื่องราวและภาพบรรยากาศของสาธิตจุฬาทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ในคลิป