ขอไปใช้ศาล : โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล

ระยะนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายเรื่อง ทั้งที่เกิดที่โรงพยาบาลและที่ไปเปิดคลินิกเอง มาดูเรื่องนี้ครับว่าขอข้อมูลไปหลายรายการแล้ว โรงพยาบาลจะเปิดเผยอะไรให้ได้บ้าง

นายยาแดงมีหนังสือถึงโรงพยาบาลปทุมธานีขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลของนางยาเหลือง 4 รายการ คือ 1)สำนวนการรักษาของนางยาเหลือง 2)คำร้องของนายยาเขียว 3)คำร้องของนายยาแดง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 และ 4)บัญชีทรัพย์สินของนางยาเหลือง ต่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีมีหนังสือชี้แจงว่า รายการที่ 1 นายยาแดงไม่แจ้งว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ป่วยคือนางยาเหลือง รายการที่ 2 ไม่พบคำร้อง รายการที่ 3 แจ้งปฏิเสธว่า ต้องเป็นการขอเพื่อให้การรักษาต่อเนื่อง แต่กรณีนี้เป็นการขอเพื่อประกอบการดำเนินคดีต่อศาล ส่วนรายการที่ 4 บัญชีทรัพย์สินของนางยาเหลืองเนื่องจากวันที่ผู้ป่วย คือนางยาเหลืองถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลคลองหลวงด้วยอาการหมดสติ ใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลปทุมธานีจึงมีเพียงใบส่งตัวเท่านั้น นายยาแดงจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลปทุมธานีมีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารตามที่นายยาแดงมีคำขอและชี้แจงว่า ข้อมูลข่าวสารที่โรงพยาบาลปทุมธานีปฏิเสธการเปิดเผย คือประวัติการรักษาของนางยาเหลือง ซึ่งการให้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยต้องเป็นการขอเพื่อการรักษาต่อเนื่อง หรือด้านประกันภัย โดยเจ้าของประวัติต้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ป่วยหรือมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ แต่กรณีนี้ ขอเพื่อไปประกอบการขึ้นศาล และหนังสือมอบอำนาจที่นำไปแสดงเป็นการรับมอบอำนาจจากนายยาเขียว ไม่ใช่นางยาเหลือง จึงไม่เข้าเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 ประวัติการรักษาของนางยาเหลือง เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 4 และหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยให้บุคคลอื่นไม่ได้ตามมาตรา 24 กรณีนี้ นายยาแดงไม่ได้ระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลและการขอประวัติการรักษาเพื่อไปใช้ในศาล ก็ยังไม่เห็นว่าจำเป็นต่อการคุ้มครองสิทธิของนายยาแดงอย่างไร จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของนางยาเหลือง

ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 คำร้องของนายยาเขียว และข้อมูลข่าวสารรายการที่ 4 บัญชีทรัพย์สินของนางยาเหลือง เมื่อโรงพยาบาลปทุมธานีแจ้งว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร ก็ไม่มีเอกสารอะไรให้พิจารณา หากนายยาแดงไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารก็อาจไปใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 33 ต่อไปได้

ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ 3 เอกสารคำร้องขอประวัติการรักษาพยาบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ยื่นต่อโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นคำร้องของนายยาแดงเอง ไม่มีเหตุที่จะไม่เปิดเผยตามมาตรา 15 จึงเปิดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้โรงพยาบาลปทุมธานีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะเอกสารคำร้องขอประวัติการรักษาพยาบาลของนางยาเหลือง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้นายยาแดง

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือไปได้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0-2283-4678 www.oic.go.th (ที่ สค 372/2561)

วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon