สัพเพเหระคดี : ชำระเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญกู้ยืมเงินคุณโผง 140,000 บาท หนังสือสัญญากู้ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้

คุณจำนูญกู้ยืมเงินมาแล้ว ถึงเดือนก็นำเงินฝากเข้าบัญชีคุณโผงไป นำเข้าไปบัญชีไป 9 เดือน รวมเงิน 187,150 บาท เห็นว่าครบจำนวน แถมดอกเบี้ยให้ด้วยแล้ว จึงหยุดการนำเข้าบัญชี

คุณโผงว่า คุณจำนูญยังไม่ได้ชำระเงินกู้เลย จึงนำสัญญานั้นไปฟ้องศาลขอให้บังคับคุณจำนูญชำระเงินกู้มาพร้อมดอกเบี้ย คุณจำนูญต่อสู้คดีว่าชำระแล้วๆ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ไปจนครบแล้ว คุณจำนูญขอให้ธนาคารส่งรายการนำฝากของบัญชีคุณโผงมา แถมด้วยการนำสำเนาใบฝากเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารแต่ละครั้งมาแสดงเป็นพยานหลักฐาน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

คุณโผงอุทธรณ์คดี

Advertisement

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษา ยืน

คุณโผงฎีกา

คุณโผงฎีกาว่า คุณจำนูญมีหน้าที่ต้องนำเงินสดมาชำระหนี้แก่คุณโผง เพื่อจะได้เวนคืนหรือแทงเพิกถอนเอกสาร ไม่มีข้อตกลงอื่นใดที่ระบุว่าให้คุณจำนูญชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระเงินสด การที่คุณจำนูญนำสืบว่าได้ชำระหนี้แก่คุณโผงโดยนำเงินสดเข้าบัญชีคุณโผง จึงเป็นการนำสืบการชำระหนี้ที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้กระทำได้

การโอนเงินเข้าบัญชีคุณโผงผู้ให้กู้จึงไม่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่คุณจำนูญผู้กู้นำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของคุณโผงผู้ให้กู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้ยืมจากคุณโผง

เป็นการชำระหนี้ผ่านธนาคารที่คุณโผงมีบัญชีเงินฝากเพื่อให้คุณโผงได้รับเงินที่ชำระหนี้ โดยไม่ได้ทำนิติกรรมโดยตรงต่อคุณโผง จึงไม่อาจมีการกระทำตามมาตรา 653 วรรคสองได้ เมื่อคุณโผงมิได้โต้แย้งว่าไม่รับเงินดังกล่าว ถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ตามมาตรา 321 วรรคหนึ่ง

ดังนั้น ที่คุณจำนูญสืบว่าได้ชำระหนี้แก่คุณโผงแล้วด้วยการนำเงินฝากเข้าบัญชีคุณโผง จึงนำสืบได้

มิใช่เป็นการนำสืบการใช้เงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคุณโผงผู้ให้กู้มาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือแทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้วดังที่คุณโผงฎีกาไม่

ฎีกาของคุณโผงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

เป็นอันว่า คุณโผงหน้าม้านกลับบ้านไป

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2561)
——————————————

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 321

ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้

ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป

ถ้าเพื่อที่จะทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้น

ลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซร้

เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย

ท่านมิให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้

ถ้าชำระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้า

ท่านว่าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น

ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้

ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น

ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้ เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

โอภาส เพ็งเจริญ [email protected]

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image