ของขวัญปีใหม่ : โดย เฉลิมพล พลมุข

การมีชีวิตของมนุษย์คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใด สิ่งหนึ่งก็คือกาลเวลาในช่วงขณะหนึ่งของการดำรงชีวิตในช่วงนั้นๆ ความเป็นคนที่อยู่ในสังคมประเทศชาติต่างๆ ทั่วโลกในขณะนี้วันเวลานาทีชั่วโมงเดือนปีที่ผ่านไปทุกๆ ขณะของชีวิตย่อมมีความหมายอยู่นัยยะต่างๆ ที่ถูกนิยามทั้งการมีชีวิตอยู่ที่ยาวนาน ความหวังในระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ

“ของขวัญ” (gift หรือ present) ในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็คือ สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว การให้สิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรีรวมถึงนิยามในความหมายของที่ให้แก่กัน เพื่อแสดความยินดีในวาระสำคัญ อาทิ วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ นัยยะหนึ่งของความหมายดังกล่าวก็คือ การให้สิ่งของที่ให้แก่กันในเวลาอื่นโดยมิใช่เป็นการซื้อขายกัน เป็นการให้โดยสมัครใจที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ถึงแม้ว่าจะมีการคาดหวังด้านสังคม หรือสิ่งที่กลับมาด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง พลังอำนาจ (th.m.wikipedia.org)

ในเร็ววันมานี้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่รัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้แก่ประชาชนชาวไทย อาทิ แจกทองทุกสัปดาห์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ ตรึงค่าเอฟทีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร ในล็อตแรก 1.5 หมื่นล้านสำหรับประชาชนทั่วไป ล็อตที่สองสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปในจำนวน 5 พันล้านบาท ลดค่าโดยสารขึ้นทางด่วนฟรี ลดราคาสินค้าจัดหนัก 30-70% รับเงินค่าเก็บเกี่ยวสูงสุด 10,000 บาท/ครอบครัว บ้านในฝันรับปีใหม่ สินค้าราคาโรงงาน คืนเงิน 1,000 บาทสำหรับผู้กู้เงิน ธอส. บ้านดีมีดาวน์…

มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลได้ถูกตั้งคำถามจากประชาชนคนไทยและสังคมส่วนหนึ่งที่ว่า จักเป็นความหมายในนิยาม “ของขวัญ” หรือไม่ท่ามกลางสภาพของระบบปัญหาการเมืองไทยเราทั้งในวันเวลาที่ผ่านมา อาจจักส่งผลไปถึงคุณภาพการเมืองไทยในอนาคตทั้งเสียงปริ่มน้ำ การย้ายขั้วข้างของนักการเมืองมิอาจจักรวมถึงคำถามของนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลถึงการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งไปยังประชาชนชาวบ้านรากหญ้าที่เป็นพลังในการสร้างจำนวนเงินระบบภาษีเพื่อบำรุงประเทศชาติ

การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมงานประชาสัมพันธ์กัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ตอนหนึ่งที่ว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นอนไปแค่ 3 ชั่วโมงเพราะนอนไม่หลับ เครียดหลายเรื่องขณะนี้มีปัญหามากพอสมควรเยอะแยะไปหมด โดยเฉพาะในการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกโครงการดีหมด แต่อยู่ที่วิธีการจะทำอย่างไรให้การใช้จ่ายงบประมาณนั้นพอเพียง คุ้มค่าและต้องเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็น วันนี้อย่าลืมว่างบประมาณเรายังมีปัญหา…(MATICHON ONLINE)

ข้อเท็จจริงหนึ่งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สืบเนื่องจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อันเนื่องมาจากตรรกะเหตุผลหนึ่งก็คือรัฐบาลในอดีตได้บริหารจัดการประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ขาดธรรมาภิบาล คนไทยส่วนหนึ่งมีความขัดแย้งกันในสีเสื้อ ขั้ว ฝ่าย มีการประท้วงปิดถนน สนามบิน สถานที่ราชการ มีการใช้อาวุธสงครามทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของราชการและเอกชน ทำให้ระบบเศรษฐกิจและชื่อเสียงได้รับความเสียหาย…

การดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการใช้อำนาจเต็มโดยเฉพาะในมาตรา 44 วาทกรรมหนึ่งก็คือ ขอเวลาอีกไม่นาน เราจะทำตามสัญญา การร่างรัฐธรรมนูญจนกระทั่งได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปี (พ.ศ.2561-2580) การทำหน้าที่ของประธานในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเร็ววันมานี้

วาทะหนึ่งของนายชวน หลีกภัย ที่กล่าวกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาที่ว่า “สภา ไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน…”

การกล่าววาทะดังกล่าวของนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในหลายสมัย มีชีวิตอยู่ในแวดวงของการเมืองไทยมาทั้งชีวิตได้พบเห็นถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่เปลี่ยนผ่านมาในแต่ละยุคสมัยอย่างเชี่ยวชาญชำนาญการ และเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วเขาได้กล่าววาทะหนึ่งถึงนายทักษิณ ชินวัตร ที่ว่า “ระวังไม่มีแผ่นดินอยู่…” จากวิกฤตการเมืองไทยในขณะนั้นทั้งการแทรกแซงองค์กรอิสระ การซื้อพรรคการเมือง ซื้อวุฒิสมาชิก การข่มขู่คุกคามศาล…

นโยบายประชานิยมเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชาวบ้านประชาชนส่วนหนึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์ที่ประชาชนมีความต้องการในขณะนั้น ผลพวงดังกล่าวของนโยบายประชานิยม หรืออาจจะมีคำเรียกใหม่ว่านโยบายประชารัฐที่เลือกใช้ในบริบทต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามมักจะมีข้ออ้างที่ว่ารัฐบาลนี้ได้คัดลอกบางนโยบายดังกล่าวมาจากรัฐบาลในอดีตเพื่อมาปรับใช้กับประชาชนในปัจจุบันที่ดูเสมือนว่าจะเป็นยุคแห่งข้าวยากหมากแพง หาเช้ากินค่ำ ชักหน้าไม่ถึงหลัง…

สภาพของปัญหาหนึ่งที่ประชาชนชาวบ้านได้รับรู้ในชีวิตประจำวันเชิงประจักษ์ก็คือ อัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันกับค่าครองชีพทั้งข้าวปลาอาหาร ความอยู่รอดในชีวิตประจำวันดูเสมือนถนนที่สวนทางกัน การกู้หนี้ยืมสิน กู้นอกระบบ วัยรุ่นวัยเรียนส่วนหนึ่งต้องออกจากระบบการศึกษา โรงเรียนหลายแห่งมีการยุบรวม มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาลดลง บริษัทผู้ประกอบการหลายแห่งตัดสินใจลดเวลาการทำงานรวมถึงปิดกิจการ คนวัยแรงงานต้องตกงานในจำนวนหลายแสนคน ผู้ป่วยจิตเวช ซึมเศร้าหลายรายฆ่าตัวตายไป

ข้อมูลหนึ่งของ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้มีรายงานถึงคนไทยเราประสบอุบัติเหตุทางถนนหนทางมีผู้เสียชีวิตไป ตัวเลข ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 ธันวาคม พบผู้เสียชีวิต 13,158 คน

และในปีนี้ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 13,959 คน…

เมื่อเร็ววันมานี้ผู้เขียนได้ไปรับการตรวจโรคหนึ่งที่โรงพยาบาลที่เป็นของทหาร โดยเริ่มไปตั้งแต่เช้าก่อนเวลาที่ราชการจะทำงาน ข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราท่านรับรู้ก็คือจะมีผู้ป่วย คนไข้ที่ไปรอพบแพทย์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้นว่าจะได้รับการบริการที่ดีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ห้องบัตร พยาบาลที่ทำหน้าที่เรียกตามคิวเข้าพบแพทย์ ในครั้งนั้นผู้เขียนได้คิวในลำดับยี่สิบเศษและได้เข้าพบแพทย์เกือบเที่ยงวัน ผู้ป่วยและญาติข้างๆ ที่นั่งกับผู้เขียนถึงกับกล่าวประโยคที่ว่า รัฐบาลที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง ต้องการเข้ามาปฏิรูปประเทศ เหตุไฉนโรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยที่ต้องรอพบแพทย์เป็นจำนวนมาก คนทำความผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายต้องอยู่ในคุกตะราง เรือนจำกันล้นเรือนจำเช่นกัน อะไรสิ่งใดคือของขวัญที่รัฐควรให้ประชาชนอย่างแท้จริง

ของขวัญในบางเรื่องของรัฐบาลส่งไปถึงประชาชน ได้มีการสำรวจหรือสอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นจริงหรือยังที่ว่า ประชาชนเขาต้องการในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่รัฐได้แจกจ่ายไปเพื่อหวังในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจดูเสมือนว่าจะทุเลาความเดือดร้อนไปในระยะสั้นชั่วครั้งชั่วคราว

ระบอบประชาธิปไตยไทยตลอดระยะเวลา 87 ปีที่ผ่านมากับการมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับได้ถูกตั้งคำถามทั้งจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ต้องประคองลมหายใจการเต้นของหัวใจในเวลาไม่นานนักถึงพัฒนาการทั้งคุณภาพนักการเมืองไทย รวมถึงการปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพในจำนวน 13 ครั้ง

คุณภาพชีวิตของคนไทยเราในยุคปัจจุบันเป็นเช่นไร

ผู้เขียนใคร่ขอนำหลักการหนึ่งของชีวิตที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหลักการดังกล่าวมาแล้วสี่สิบหกปีผ่านมาก็คือ “คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ตอนหนึ่งที่ว่า ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี รัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก

ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมจะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์หรือสโมสรหรือสหภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกัน เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่าผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชาติ และเมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายแบบโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามการเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำ หรืออากาศเป็นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ…

ข้อคิดดังกล่าวคงจะเป็นของขวัญปีใหม่หากรัฐบาลจะนำมาปรับใช้กับประชาชนในชาติบ้านเมืองก็คงจะไม่เสียหน้าจนเกินไป สิ่งสำคัญยิ่งก็คือคนไทยเราในเวลานี้รักชาติบ้านเมืองเพื่อส่งต่อลูกหลานในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ดีแค่ไหนเพียงไร…

เฉลิมพล พลมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มชุมแพขับรถเก๋ง พุ่งชนท้ายรถพ่อค้าผลไม้จอดนอนข้างทางเสียชีวิต
บทความถัดไปกระทิงแก่หลงฝูง ตกคูน้ำแนวอนุรักษ์รอยต่อ 5 จังหวัด ใช้รถแบ๊กโฮช่วยเหลือได้อย่างทุลักทุเล