ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล

ว่าด้วยเรื่องของท้องถิ่นหน่อยครับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกยังไม่ลงนาม แล้วเบิกเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมไปแล้วหรือไม่

นางสาวเดียร์ เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ขอสำเนาฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่ง “ระบบแท่ง” รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2559 เป็นเงิน 4,500 บาท เพื่อรับทราบข้อมูลว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากตนเองในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงิน ยังไม่ได้ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเบิก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า นางสาวเดียร์ขอบ่อยโดยไม่มีเหตุผลสมควรตามมาตรา 11 และมาตรา 15 (4) และ (5) การเปิดเผยอาจกระทบประโยชน์ได้เสียของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นข้อมูลของบุคคลอื่นไม่เกี่ยวข้องกับนางสาวเดียร์ เปิดเผยไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ขอและหน่วยงาน แต่จะทำให้ราชการและผู้อื่นเสียหายได้ นางสาวเดียร์จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีหนังสือส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประกอบการพิจารณาแต่ไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นางสาวเดียร์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จึงสมควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตน จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฎีกาค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่นางสาวเดียร์

การขอมากหมายถึง การขอสำเนาเอกสารจำนวนหลายชุดเกินความจำเป็น โดยไม่มีเหตุผลสมควร ส่วนขอบ่อยหมายถึง ขอเอกสารที่เคยขอไปและหน่วยงานก็ได้มีหนังสือส่งให้แล้วทุกครั้ง ก็ยังขอเอกสารชุดนั้นไปอีก มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หารือไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0-2283-4678 www.oic.go.th

(สค 408/2562)

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ ลั่นเอง ไม่เอาสะพานจันทร์โอชา ถ้ารักกัน คิดถึงคุณงามความดีก็พอ
บทความถัดไปกำจัดจุดอ่อน การใช้งบประมาณปี 63 อย่างไร? โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม