มีเจ้าของหรือเปล่า

มีเจ้าของหรือเปล่า

เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนมุมมองในเรื่องสิทธิของประชาชน เรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ และเคยได้รับคำหารือทางโทรศัพท์กรณีแบบนี้ด้วย

นายณัฐมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ขอสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน พัสดุที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อลงตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีหนังสือร้องเรียนว่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงถนนท้องถิ่น และฝายน้ำล้นมีบางโครงการไม่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพิจารณาคำขออยู่ 2 ปี จึงมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลว่า การขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์สาธารณะ ไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการแต่อย่างใด ซึ่งมีระเบียบอยู่แล้วให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของราชการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว นายณัฐไม่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายจะทำงานของราชการเสียหาย และนายณัฐเป็นคู่กรณีกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอในทางคดีความด้วย นายณัฐจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอมีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า การที่มีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปเพราะเห็นว่า นายณัฐขอข้อมูลข่าวสารโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นข้อมูลลงตรวจสอบพื้นที่ตามแหล่งข่าวที่ร้องเรียนว่า อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงถนนท้องถิ่น และฝายน้ำล้น พร้อมด้วยโครงการต่างๆ มีบางโครงการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ การขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และทางราชการ ซึ่งในการปฏิบัติราชการก็มีระบบให้มีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้ว นายณัฐไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายอาจนำข้อมูลข่าวสารไปบิดเบือนได้ เนื่องจากเป็นคู่กรณีในการฟ้องคดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ต่อศาลจังหวัดอุดรธานี แต่อย่างไรก็ตาม นายณัฐสามารถเข้าตรวจดูได้แต่ไม่อนุญาตให้สำเนาเอกสารทะเบียนข้อมูลทรัพย์สินของทางราชการ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอทั้งหมด เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ที่หน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธได้ ตามมาตรา 15 การเปิดเผยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนประกอบกันแล้ว จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้นายณัฐโดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีคำรับรองถูกต้อง

มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับที่ 0-2283-4678 www.oic.go.th

(ที่ สค 254/2563)

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

วีระเชษฐ์ จรรยากูล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองครั้งใหม่
บทความถัดไปม็อบไม่มีหยุด! เครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวแสดงพลัง ท่ารถรังสิต ปทุมธานี