ประชาธิปไตย คือการเคารพซึ่งกันและกัน

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ผู้สงบเงียบเรียบเฉย “โจ ไบเดน” แทน “ทรัมป์” ผู้ซ่าจนหยดสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการต้นปีหน้า 2564

วันนี้ คนไทยอยู่ระหว่างสดับตรับฟัง 2 เรื่อง คือเรื่องภายนอก นโยบายระหว่างประเทศจากประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร มีผลกระทบกับประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยหรือไม่

เห็นว่าต้องติดตามและรอคอยไปอีกสักพัก คงจะได้คำตอบไม่นานเกินรอ

ส่วนเรื่องภายใน คณะราษฎร 63 ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นไปอีกข้อหนึ่งแล้ว คือนำจดหมายจากผู้ชุมนุม ส่งใส่ตู้ไปรษณีย์จำลองผ่านสำนักพระราชวัง โดยตำรวจสถานีตำรวจชนะสงครามนำตู้บรรจุจดหมายไปแล้ว ไม่ทราบว่านำไปส่งให้สำนักงานไปรษณีย์ราชดำเนินเพื่อนำไปจัดส่งให้สำนักพระราชวังตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วหรือยัง

จากนั้น คงเป็นภาระหน้าที่ของสำนักพระราชวังที่จะจัดการ

ด้านรัฐบาล ซึ่งมีภาระปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 164 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบ และระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ฯลฯ

(4) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน

รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนรวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี

มาตรา 165 ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

มาตรา 166 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ

วันนี้ กลุ่มประชาชนมีข้อเรียกร้องกับรัฐบาลในปัญหาที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีประการหนึ่ง คือเห็นว่านายกรัฐมนตรีดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเท่าที่ควร สมควรที่นายกรัฐมนตรีจะลาออก และสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ คือตามมาตรา 164 (1) คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย…ประการนี้คือมีผู้ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเสียสละลาออกจากตำแหน่ง

ขณะที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามมาตรา 165 คือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาไปแล้ว

ส่วนที่ยังมิได้กระทำคือมาตรา 166 การออกเสียงลงประชามติ น่าจะอยู่ในชั้นของการพิจารณาเหตุผลว่าควรจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่

วันนี้ ผู้ชุมนุมคงยังชุมนุมต่อไป เมื่อยังไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ต้องพิจารณา 2 ประการ คือการลาออกของนายกรัฐมนตรี เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีว่าควรลาออกหรือไม่ กับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตามที่กลุ่มผู้ชุมนุม (และประชาชนทั่วไป) เห็นสมควร

ส่วนข้อ 3 คงเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ควรล่วงละเมิดด้วยกรณีทั้งปวง

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อาวดี้ อาร์เอส อี-ทรอน จีที รถยนต์ไฟฟ้าพันธุ์สปอร์ต
บทความถัดไปอุตุฯ เตือนโซนร้อนหว่ามก๋อ จ่ออ่อนกำลัง ทำ ‘เหนือ-อีสาน’ เจอฝน 15-16 พ.ย.